Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία - Αιτήσεις έως 22 Φεβρουαρίου - Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες

Δόθηκε στη δημοσιότητα και αναρτήθηκε στη "Διαύγεια" η πολυαναμενόμενη «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘Βιολογικές καλλιέργειες’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 22-02-201
To Μέτρο αφορά τη Βιολογική Γεωργία και τη Βιολογική Κτηνοτροφία (νέους και παλαιούς δικαιούχους)

Αναλυτικά το Μέτρο περιλαμβάνει:
A. Υπομέτρο 11.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
 Δράση 11.1.1 (Βιολογική Γεωργία) : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία (Ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης 3 έτη)
Ενδεικτικά πόσα ενίσχυσης για κάθε έτος: Για τις ελιές το ποσό ενίσχυσης  62,90 ευρώ /  στρέμμα και μπορεί να φθάσει 67,9 ευρώ/ στρέμμα  σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει πραγματοποιήσει εργαστηριακές αναλύσεις.


 Δράση 11.1.2 (Βιολογική Κτηνοτροφία) : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία (Ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης 3 έτη)
Ενδεικτικά ποσά ενίσχυσης για κάθε έτος: Για τα αιγοπρόβατα είναι 211 ευρώ για πυκνότητα βόσκησης  1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/ εκτάριο  δηλαδή 31,65 ευρώ/αιγοπρόβατο

Β. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.2.1 (Βιολογικη Γεωργία)  : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία  (Διάρκεια δέσμευσης 5 έτη)
Ενδεικτικά πόσα ενίσχυσης για κάθε έτος: Για τις ελιές το ποσό ενίσχυσης  45,50 ευρώ /  στρέμμα ( τα 4 ευρώ/στρέμμα είναι κάλυψη του κόστους πιστοποίησης)  και μπορεί να φθάσει 50,5 ευρώ/ στρέμμα  σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει πραγματοποιήσει εργαστηριακές αναλύσεις.


Δράση 11.2.2 (Βιολογική Κτηνοτροφία)  : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία (Διάρκεια δέσμευσης 5 έτη)
Ενδεικτικά πόσα ενίσχυσης για κάθε έτος:  Για τα αιγοπρόβατα είναι 247  ευρώ για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/ εκτάριο ( τα 36 ευρώ είναι η κάλυψη του κόστους πιστοποίησης)  δηλαδή 37  ευρώ/αιγοπρόβατο.
Αναλυτικά τα ποσά ενίσχυσης για κάθε καλλιέργεια και ζώο στην επισυναπτόμενη προκήρυξη στο τέλος του άρθρου.


Σημείωση 1 : Για την καλλιεργητική ομάδα «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha (1 Ha = 10 στρέμματα), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. Ελαιώνες με πυκνότητα φύτευσης μικρότερη των 80 ελαιόδεντρων/Ha, δεν είναι επιλέξιμοι προς ένταξη στο Μέτρο.
Σημείωση 2 : Τα ύψη ενίσχυσης στη Βιολογική Κτηνοτροφία  έχουν υπολογιστεί για πυκνότητες βόσκησης 1 ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha). Εφόσον η πυκνότητα βόσκησης για την ενταγμένη εκμετάλλευση είναι μικρότερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της πυκνότητας βόσκησης με την αντίστοιχη ενίσχυση του σχετικού πίνακα (βλέπε επισυναπτόμενο αρχείο) . Εφόσον η πυκνότητα βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) δεν μεταβάλλεται και αντιστοιχεί σε εκείνη του σχετικού πίνακα (βλέπε επισυναπτόμενο αρχείο) ( Σημείωση: 1ΜΖΚ Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου είναι περίπου 7 αιγοπρόβατα ή 1 βοειδή άνω των 2 έτων)

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί (δηλαδή  το σύνολο σχεδόν των δικαιούχων που έχουν υποβάλλει αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2016)
Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείου (α) ανωτέρω, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών·
 2. οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη·
3. όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή

Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» είναι οι «νεοεισερχόμενοι», δηλαδή οι γεωργοί που αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής», είναι υποψήφιοι με αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι επιλέξιμοι προς ένταξη και στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» για τα εν λόγω αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων.
Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες από τις προκηρυσσόμενες δράσεις της παρούσας επιθυμεί.


Δικαιούχοι παλαιότερων  Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των δράσεων 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα, δύνανται να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ακόμη κι αν οι συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ως άνω προσκλήσεις δεν έχουν λήξει κατά την ημερομηνία έκδοσής της.

Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
α) να είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του υποψηφίου για το έτος 2016·
β) να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης·
γ) στην περίπτωση των μόνιμων καλλιεργειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2016 με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.

Το ελάχιστο μέγεθος κάθε υπό ένταξη αγροτεμαχίου / βοσκοτόπου ανέρχεται σε  1 στρέμμα , το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε  3 στρέμματα για τις μόνιμες καλλιέργειες, σε 2 στρέμματα για τις αροτραίες καλλιέργειες και σε 3 στρέμματα  για τις εκμεταλλεύσεις που απαρτίζονται από μόνιμες και αροτραίες καλλιέργειες.
Αποκλείονται από την ένταξη: αγροτεμάχια που είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2016

Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους ξεκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11
Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση (επικυρωμένη από ΔΟΥ) με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η εν λόγω σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός δύο (2) μηνών από την Απόφαση Ένταξης Πράξεων, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου.
Όσοι ενταχθούν  στο υπομέτρο 11.1  οφείλουν  να συνάψουν σχετική σύμβαση με τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου   εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των οριστικών πινάκων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησής σας:
Γεω-Οικονομοτεχνικές Μελέτες «αρω-ΓΗ»
Δεϊλόγκος – Γατσής  ΟΕ
Αλκαίου 14 – Μυτιλήνη
Τηλ 2251 0 28330


 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ