Προσλήψεις 15 ατόμων στη Λέσβο για την Υπηρεσία Ασύλου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι προσλήψεις αφορούν στην υποστήριξη της δράσης Διασφαλίζοντας μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία Ασύλου, στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας της ΗΟΜΕ/2016/AMIF/AG/EMAS/0039 συμφωνίας χρηματοδότησης από τα επείγοντα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται απο την υπογραφή έως 31/12/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση τροποποίησης της Πράξης.

Οι θέσεις ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και αριθμού ατόμων είναι οι παρακάτω:

101 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 15

103 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΩ ΚΩΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 7

104 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 8

105 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 14

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την ΣΟΧ6/2016, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988583).

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ανακοίνωση της Υπηρεσία Ασύλου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 08/09/2016 έως 17/09/2016.

 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ