Αγροτικά - Αλιεία

31/10/2013 - 16:11

Προειδοποιητική επιστολή της Περιφέρειας στα ελαιοτριβεία

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με επιστολή της προς όλους τους ιδιοκτήτες Ελαιοτριβείων και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της Λέσβου, ενημέρωσε για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να εφοδιαστούν με Άδεια Εγκατάστασης και Άδεια Λειτουργίας. Στην επιστολή συμπεριλαμβάνονται έγγραφα του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη κ. Νικόλαου Μάρκου και της Διεύθυνσης Βιομηχανίας της Περιφέρειας.

Σχετικά με το θέμα ο Αντιπεριερειάρχης κ. Νικόλαος Μάρκου δήλωσε: «Με την ενημερωτική επιστολή μας προς τα Ελαιοτριβεία σχετικά με την διαδικασία αδειοδότησής των, αποσκοπούμε αφενός στην έγκαιρη πληροφόρηση των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των ιδιοκτητών Ελαιοτριβείων, ώστε άμεσα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες  και να έχουν απρόσκοπτη λειτουργία. Αφετέρου μέσω αυτής της κίνησης, καθίστανται οι επιχειρήσεις υπεύθυνες για τους τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων, γεγονός που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αναβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος και στην βελτίωση του εισοδήματος των χιλιάδων ελαιοπαραγωγών».


 

Αναλυτικά η ενημέρωση της Περιφέρειας προς τους ιδιοκτήτες των Ελαιοτριβείων και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της Λέσβου:

 

«Για την χορήγηση άδειας μια μεταποιητικής δραστηριότητας ο φορέας υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή (του άρθρου 17 παρ. 14 του ν. 3982/2011 όπως ισχύει) το Ερωτηματολόγιο που προβλέπεται στο Παράρτ. Ι του (β) σχετικού. Από τα στοιχεία που δηλώνονται στο Ερωτηματολόγιο και από τα στοιχεία του φακέλου που πιθανόν να υπάρχει στην υπηρεσία η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο φορέα για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανάλογα με την αιτούμενη άδεια.

Η περίπτωση των ελαιοτριβείων της Λέσβου είναι σε γενικές γραμμές γνωστή, οπότε και πριν την υποβολή του Ερωτηματολογίου μπορούμε να περιγράψουμε γενικά την απαραίτητη διαδικασία ως εξής:

Λόγω του ότι έχει λήξει το χρονικό διάστημα ισχύος των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του συνόλου των ελαιοτριβείων που δεν έχουν εφοδιαστεί μέχρι σήμερα με άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας και προκειμένου να εφοδιαστούν με την Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικών Μονάδων Χαμηλής Όχλησης (όπως προβλέπεται στα (α) και (β) σχετικά), θα πρέπει προηγουμένως τα ελαιοτριβεία να εφοδιαστούν με Άδεια Εγκατάστασης (τροποποίηση άδειας εγκατάστασης), έτσι ώστε να ενσωματωθούν σ΄ αυτές και να εγκριθούν, εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι αντίστοιχες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ή η αντίστοιχη νέα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), ανάλογα με την περιβαλλοντική κατάταξη του ελαιοτριβείου.

  • Προκειμένου να εφοδιαστούν με Άδεια Εγκατάστασης σύμφωνα με την (β) σχετική Υπουργική Απόφαση, απαιτείται:

α) Αίτηση

β) Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο, Παράρτ. Ι του (β) σχετικού).

γ1) Δήλωση συμμόρφωσης με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (υπεύθυνση δήλωση), όπως προβλέπεται στην (β) σχετική ΥΑ ή

γ2) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων.

δ) Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή, εφόσον θα κατασκευαστούν νέα έργα ή θα τοποθετηθούν (ή έχουν τοποθετηθεί) νέα μηχανήματα.

ε) Μελέτη εγκατάστασης σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/21-10-22 (ΦΕΚ 208Α), με ιδιαίτερο παράρτημα για τις επιλεγόμενες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, την επεξεργασία και η διάθεση των υγρών αποβλήτων, κλπ. Στη μελέτη θα συμπεριληφθεί και τυχόν αιτούμενος μηχανολογικός εκσυγχρονισμός (προβλεπόμενος ή ήδη εγκατεστημένος εξοπλισμός-χωρείς προηγούμενη χορήγηση άδειας εγκατάστασης), οπότε και θα εκδοθεί άδεια μηχανολογικής επέκτασης-εκσυγχρονισμού.

Στ) Παράβολο (κατάθεση στη MILLENNIUM BANK) υπέρ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και εφόσον πρόκειται να τοποθετηθούν (ή έχουν τοποθετηθεί) νέα μηχανήματα αμοιβή μηχανικού, ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.

 

  • Για την Άδεια Λειτουργίας σύμφωνα με το (β) σχετικό απαιτείται:

α) Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης (Παράρτ. IV του (β) σχετικού).

β) Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία να αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά το νόμο.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.

δ) Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα.

ε) Πιστοποιητικό Ενεργητικό Πυροπροστασίας.

Στ)Βεβαίωση καταλληλότητας από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Β/31-8-2006) και την αρ. 442/205/Φ.15/28-2-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ζ) Οικοδομική άδεια αν έχουν κατασκευαστεί νέα κτηριακά έργα (αποθήκες, στέγαστρα, υπαίθρια έργα επεξεργασίας αποβλήτων κλπ.). Αν η δραστηριότητα λειτουργεί σε υφιστάμενο κτήριο, αντίγραφο οικοδομικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου από το νόμο μηχανικού, περί μη απαίτησης έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας καθώς και τα σχετικά με τη στατική επάρκεια του κτηρίου, τη βιομηχανική – βιοτεχνική χρήση του κτηρίου και την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι σε βοηθητικό ή κοινόχρηστο).

η) Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απαλλαγή από αυτήν την αρμόδια υπηρεσία, αν απαιτείται.

θ) Παράβολο (κατάθεση στη MILLENNIUM BANK) υπέρ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

 

Μοιράσου το άρθρο!