Εκπαίδευση

16/07/2020 - 18:41

Απορριπτική απόφαση ΣτΕ για το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης - Ανοίγει ο δρόμος για την μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου;

Ανοίγει (;) ο δρόμος για την μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου Λέσβου στο κτιριακό συγκρότημα του ΟΑΕΔ μετά την απορριπτική απόφαση του ΣτΕ στην αίτηση του «Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης και πέντε φυσικών προσώπων.

Η αίτηση στρεφόταν κατά κατά του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και κατά των παρεμβαινόντων: 1. Δήμου Μυτιλήνης και 2. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες ζητούσαν να ακυρωθεί η υπ’ αρ. 46020/Δ2 5629/18.10.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως που αφορά στην μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου Λέσβου.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι "Όπως προκύπτει δε από τα διαβιβασθέντα στο Δικαστήριο στοιχεία, εκ της συστεγάσεως είχαν προκληθεί προβλήματα στη λειτουργία και των δύο σχολικών μονάδων".

Ανοίγει λοιπόν ο δρόμος για να επιλυθεί ένα τεράστιο πρόβλημα στη σχολική στέγη ειδικά τώρα που πρέπει να προστατευτούν τα παιδιά της πόλης της Μυτιλήνης από τον κορονοϊό και δεν πρέπει να επιτραπεί ο συνωστισμός μαθητών στα σχολεία μας.

Το πρόβλημα της σχολικής στέγης στην πόλη της Μυτιλήνης είναι ακόμα πιο περίπλοκο φέτος καθώς σε πολλά σχολεία εκτελούνται έργα ενεργειακής αναβάθμισης.

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι ενώ κάποιοι επί χρόνια κόπτονται για την στέγαση του Μουσικού Σχολείου Λέσβου από την άλλη ασκούν όλα τα ένδικα μέσα προκειμένου η λύση στο πρόβλημα αυτό να μην πραγματοποιηθει

 

--------------------------------------------

Αναλυτικά όλη η απόφαση: 

Αριθμός 1012/2020

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Μαρτίου 2020, με την εξής σύνθεση: Αικ. Χριστοφορίδου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Μ. Παπαδοπούλου, Κ. Πισπιρίγκος, Σύμβουλοι, Μ. Αθανασοπούλου, Ο. Νικολαράκου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ι. Παπαχαραλάμπους, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 2 Δεκεμβρίου 2019 αίτηση:

των: 1. Νάντιας Καραγιάννη του Νικηφόρου, κατοίκου Μυτιλήνης (Ελευθερίου Βενιζέλου 120), 2. Αναστασίας Κατσαρού του Διονυσίου, κατοίκου Μυτιλήνης (Αλέξανδρου Πάλλη 19Α), 3. Στέλιου Σπανιόλα του Σοφοκλή, κατοίκου Μυτιλήνης (Γερμανού Καραβαγγέλη 11), 4. Εμμανουήλ Μοσχονησιώτη του Ακίνδυνου, κατοίκου Μυτιλήνης (Μαρίκας Λούλη 4), 5. Ευστρατίου Μουφλουζέλλη του Νικολάου, κατοίκου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 120) και 6. συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης», που εδρεύει στη Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνης (Στ. Παρασκευαΐδη), οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Πάνο Λαζαράτο (Α.Μ. 14350), που τον διόρισαν με πληρεξούσια,

κατά του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο οποίος παρέστη με την Αγγελική Βερροπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της,

και κατά των παρεμβαινόντων: 1. Δήμου Μυτιλήνης και 2. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης, οι οποίοι παρέστησαν με τη δικηγόρο Μαρία Ταμτάμη (Α.Μ. 369 Δ.Σ. Μυτιλήνης), που τη διόρισαν με απόφαση του Δημάρχου και η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αρ. 46020/Δ2 5629/18.10.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Ο. Νικολαράκου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 310894893950 0131 0008/2019).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ'αριθμ. 46020/Δ2 5629/18.10.2019 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί δωρεάν παραχωρήσεως κτιρίου ιδιοκτησίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) στον Δήμο Μυτιλήνης για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης.

3. Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 49 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) «Η παρέμβαση ασκείται επί ποινή απαραδέκτου με δικόγραφο που κατατίθεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 1 του παρόντος και κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος, έξι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση, με επίδοση κυρωμένου αντιγράφου προς τους διαδίκους».

4. Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνουν με κοινό δικόγραφο υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης αποφάσεως ο Δήμος Μυτιλήνης και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης». Το δικόγραφο της παρεμβάσεως κατετέθη στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 25.2.2020. Δεδομένου δε ότι η έκτη ημέρα από την επομένη της καταθέσεως της παρεμβάσεως (2.3.2020) ήταν εξαιρετέα ημέρα (Καθαρά Δευτέρα), ενώ η επομένη ήταν η ημέρα της συζητήσεως της υποθέσεως (3.3.2020), δεν τηρήθηκε η τασσομένη κατά το άρθρο 49 παρ. 2 του π.δ. 18/1989 προθεσμία των έξι πλήρων ημερών για την κατάθεση της παρεμβάσεως (πρβλ. Α.Π. 473/2019, 1732/2008). Ούτε, άλλωστε, προσκομίσθηκε, αποδεικτικό επιδόσεως της παρεμβάσεως στους αιτούντες, ο δε πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων αντέλεξε προφορικώς στο ακροατήριο ως προς το παραδεκτό αυτής. Συνεπώς, η ως άνω παρέμβαση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

5. Επειδή, οι πέντε πρώτοι των αιτούντων, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία, είναι γονείς μαθητών που φοιτούν στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης, καθώς και μέλη του έκτου των αιτούντων, σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης». Οι ανωτέρω αιτούντες με έννομο συμφέρον ασκούν την υπό κρίση αίτηση επικαλούμενοι το εύλογο ενδιαφέρον τους για την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, στην οποία φοιτούν τα τέκνα τους και ισχυριζόμενοι ότι το παραχωρούμενο κτίριο του Ο.Α.Ε.Δ. δεν είναι κατάλληλο για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου.

6. Επειδή, η προσβαλλόμενη πράξη εξεδόθη κατ’εφαρμογήν της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 4315/2014 (Α´ 269), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4554/2018 (Α´ 130), η οποία προβλέπει τα εξής: «Επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων ιδιοκτησίας του ΟΑΕΔ σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα προς χρήση που θα εξυπηρετεί δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό, σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, καθώς και σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η παραχώρηση της χρήσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ. Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, οι υποχρεώσεις του φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, το τυχόν αντάλλαγμα ... καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ...».

7. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως προκύπτουν τα εξής: Ο Δήμος Μυτιλήνης, με τα υπ’αριθμ.1797/9.9.2019 και 3044/27.9.2019 έγγραφά του προς τον Ο.Α.Ε.Δ., ζήτησε την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση τμήματος του κτιριακού συγκροτήματος της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Μυτιλήνης, το οποίο κείται στην περιοχή Παναγιούδα στην Μυτιλήνη, ιδιοκτησίας του Ο.Α.Ε.Δ., για την προσωρινή στέγαση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, μέχρι την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση του εν λόγω σχολείου σε άλλο ακίνητο, το οποίο προτίθεται να αγοράσει ο Δήμος. Το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης από την ίδρυσή του συστεγαζόταν με το πέμπτο (5ο) Γυμνάσιο Μυτιλήνης, επί της οδού Στ. Παρασκευαΐδη στην περιοχή Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνης. Όπως προκύπτει δε από τα διαβιβασθέντα στο Δικαστήριο στοιχεία, εκ της συστεγάσεως είχαν προκληθεί προβλήματα στη λειτουργία και των δύο σχολικών μονάδων. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ. με τις υπ’αριθμ. 4449/69/ 1.10.2019 και 4692/74/10.10.2019 αποφάσεις του γνωμοδότησε υπέρ της παραχωρήσεως. Κατόπιν αυτών, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την ήδη προσβαλλόμενη πράξη αποφάσισε την «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης υπό μορφή χρησιδανείου του διώροφου κτιρίου μετά υπογείου και του αύλειου χώρου του (Τμήμα Ι), του κτιριακού συγκροτήματος της ΕΠΑΣ Μαθητείας Μυτιλήνης στην Μυτιλήνη ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Μυτιλήνης για την στέγαση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης». Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι «Η παραχώρηση πραγματοποιείται χωρίς αντάλλαγμα (δωρεάν), κατά χρήση και όχι κατά κυριότητα (η οποία θα παραμείνει στον ΟΑΕΔ). Ισχύει δε για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της παρούσης, αποκλειστικά για την ως άνω αναφερόμενη χρήση, με δυνατότητα παράτασης του χρονικού αυτού διαστήματος αναλόγως των αναγκών του Οργανισμού» (στοιχ. i), ότι «Ο χρησάμενος, Δήμος Μυτιλήνης, ευθύνεται ... για την έκδοση οιασδήποτε άδειας τυχόν απαιτηθεί για την ασφαλή λειτουργία του ακινήτου ...» (στοιχ. iii), ότι «Ο χρησάμενος, Δήμος Μυτιλήνης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει με δαπάνες του για την αποκατάσταση των φθορών του παραχωρούμενου ακινήτου πριν από την λειτουργία του, καθώς επίσης και για την κατασκευή της απαιτούμενης σ’αυτό ηχομόνωσης με σκοπό την ομαλή λειτουργία και των όμορων αυτού χώρων της ΕΠΑΣ» (στοιχ. iv), καθώς και ότι «Ο χρησάμενος, Δήμος Μυτιλήνης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει με δαπάνες του μετά από γραπτή συναίνεση του ΟΑΕΔ στη λήψη οιουδήποτε μέτρου και κατασκευής απαιτηθεί, για την προστασία της εισόδου και του προαυλισμού των μαθητών του σχολείου στον ακάλυπτο χώρο του συγκροτήματος» (στοιχ. v). Στην προσβαλλόμενη απόφαση διαλαμβάνεται επίσης ότι οι όροι εφαρμογής της θα περιληφθούν στη σχετική σύμβαση χρησιδανείου που θα συναφθεί μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του Δήμου Μυτιλήνης. Ακολούθησε η υπογραφή, στις 27.11.2019, της συμβάσεως χρησιδανείου. Στη σύμβαση αυτή, μεταξύ άλλων, περιελήφθη και ο εξής όρος: « ... ο χρησάμενος Δήμος Μυτιλήνης, υποχρεούται να ελέγξει πριν από τη χρήση των χρησιδανειζόμενων χώρων ότι αυτοί πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την ασφαλή χρήση τους και τον σκοπό που προορίζονται».

8. Επειδή, οι αιτούντες προβάλλουν ότι η παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων δημοσίων φορέων σε Δήμους διέπεται από τις ειδικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α´ 114) και, συγκεκριμένα, από τις διατάξεις του άρθρου 200 του εν λόγω Κώδικα, το οποίο ορίζει τα εξής: «1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του καθ’ύλην αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται να παραχωρηθούν ή να διατεθούν δωρεάν στους Δήμους ή στις Κοινότητες περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε φύσεως, που ανήκουν στο Δημόσιο και σε δημόσια νομικά πρόσωπα, ύστερα από απόφαση του συλλογικού οργάνου που διοικεί το φορέα αυτόν. 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση ή τη διάθεση, καθώς και οι συνέπειες που συνεπάγεται η μη τήρησή τους». Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των αιτούντων, οι ανωτέρω διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ήταν συνεφαρμοστέες, εν προκειμένω, μαζί με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 6 του ν. 4315/2014 ή, άλλως, αποκλειστικώς εφαρμοστέες και, ως εκ τούτου, για την παραχώρηση της χρήσεως του επιμάχου ακινήτου του Ο.Α.Ε.Δ. στον Δήμο Μυτιλήνης απαιτείτο η έκδοση κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού. Ο ως άνω προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως είναι απορριπτέος, δεδομένου ότι αποκλειστικώς εφαρμοστέα στην προκειμένη περίπτωση ήταν η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4315/2014, της οποίας γίνεται επίκληση στο προοίμιο της προσβαλλομένης πράξεως και με την οποία ρυθμίσθηκε ειδικώς η δυνατότητα παραχωρήσεως της χρήσεως ακινήτων του Ο.Α.Ε.Δ., όπως το επίμαχο ακίνητο, σε δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επομένως και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, καθώς επίσης και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για την εξυπηρέτηση δημοσίων ή κοινωφελών σκοπών και για την προαγωγή ειδικών σκοπών δημοσίου ενδιαφέροντος (προαγωγή ειδικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας, συνδικαλιστικής δράσης).

9. Επειδή, προβάλλεται ότι η σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ και του Δήμου Μυτιλήνης συνήφθη χωρίς να υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη, κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας που διέπει τη συμβατική δράση της Διοίκησης. Η παραχώρηση της χρήσεως, όμως, του ακινήτου του Ο.Α.Ε.Δ. στον Δήμο Μυτιλήνης συντελέσθηκε με την τήρηση της προβλεπομένης στον νόμο διοικητικής διαδικασίας, με την έκδοση, δηλαδή, της προσβαλλομένης αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν της γνωμοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. Η σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του Δήμου Μυτιλήνης, η σύναψη της οποίας προβλέφθηκε στην προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, έχει παρακολουθηματικό απλώς χαρακτήρα σε σχέση με την απόφαση αυτή. Ειδικότερα, η εν λόγω σύμβαση συνήφθη προς εκτέλεση της απόφασης παραχώρησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση του Δήμου στο ακίνητο του Ο.Α.Ε.Δ. Όλοι δε οι βασικοί όροι της παραχώρησης καθορίζονται στην προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, όπως προβλέπεται στον νόμο, ενώ οι ρήτρες της συμβάσεως επαναλαμβάνουν και εξειδικεύουν τους ανωτέρω όρους. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η χρήση του επιμάχου ακινήτου του Ο.Α.Ε.Δ. δεν παραχωρείται στον Δήμο Μυτιλήνης ενοχικώς, με την υπογραφή της προαναφερθείσης συμβάσεως, αλλά κατόπιν της τηρήσεως της προβλεπομένης στον νόμο διοικητικής διαδικασίας. Συνεπώς, τα ως άνω προβαλλόμενα από τους αιτούντες δεν θεμελιώνουν πλημμέλεια της ένδικης παραχωρήσεως.

10. Επειδή, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη στερείται νόμιμης αιτιολογίας, δεδομένου ότι ούτε από το σώμα της ούτε από τα στοιχεία φακέλου που τη συνοδεύουν προκύπτουν οι λόγοι, για τους οποίους αποφασίσθηκε η ένδικη παραχώρηση. Ούτε εξετάσθηκε, άλλωστε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των αιτούντων, αν η εν λόγω παραχώρηση επηρεάζει αρνητικά την εκπλήρωση των σκοπών δημοσίου συμφέροντος που έχουν ταχθεί, κατά το άρθρο 25 του ν. 4144/2013 (Α´ 88), για τη λειτουργία του Ο.Α.Ε.Δ. Από την εφαρμοστέα, εν προκειμένω, διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4315/2014 συνάγεται ότι η παραχώρηση της χρήσεως ακινήτων του Ο.Α.Ε.Δ. σε δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γίνεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών που συνδέονται με τη λειτουργία τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί. Συνεπώς, πράξη παραχωρήσεως της χρήσεως ακινήτου του Ο.Α.Ε.Δ. εκδίδεται νομίμως κατ’εφαρμογήν της εν λόγω διατάξεως, εφ’όσον από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει η συνδρομή της ως άνω τασσομένης προϋποθέσεως, εφ’όσον προκύπτει, δηλαδή, ότι η παραχώρηση κατατείνει στην εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας και των σκοπών του δημοσίου φορέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί. Εν προκειμένω, από το ιστορικό που έχει εκτεθεί (σκέψη 7), προκύπτει ότι η ένδικη παραχώρηση αποφασίσθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος που υπεβλήθη από τον Δήμο Μυτιλήνης, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί σχετικά με τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων (άρθρο 75 παρ. Ι υποπαρ στ´ περ. 16 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 παρ.4 του ν. 3852/2010, Α´ 87), προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες στέγασης του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης. Συνεπώς, από την προσβαλλόμενη πράξη και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν προκύπτει ότι εν προκειμένω, πληρούνται οι τασσόμενες στον νόμο προϋποθέσεις για την παραχώρηση. Εξ άλλου, στον νόμο προβλέπεται ότι προ της εκδόσεως της αποφάσεως παραχώρησης γνωμοδοτεί το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., το οποίο, προφανώς, λαμβάνει υπ’ όψιν τις ανάγκες διοικητικής λειτουργίας και το πρόγραμμα δράσης του Οργανισμού, χωρίς, πάντως, να απαιτείται από τις οικείες διατάξεις να τεκμηριώνεται ειδικώς ότι το παραχωρούμενο κτίριο δεν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ιδίου του Ο.Α.Ε.Δ. Σε κάθε περίπτωση, οι ισχυρισμοί των αιτούντων ότι προ της παραχωρήσεως δεν έγινε σχετική στάθμιση, προβάλλονται απαραδέκτως, εκ συμφέροντος τρίτου. Εν όψει αυτών, ο ως άνω προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί.

11. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 9 του α.ν. 627/1968 (Α´ 266), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ.6 του ν. 3467/2006 (Α´ 128): «Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης συγκροτεί Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτηρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας. Η Επιτροπή αποτελείται από τους: α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού ... β) Έναν πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ... γ) Έναν εκπρόσωπο του οικείου δήμου ή κοινότητας ... δ) Έναν εκπρόσωπο της Υγειονομικής Υπηρεσίας του νομού ... ε) Έναν εκπρόσωπο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ... Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων η ανωτέρω Επιτροπή προβαίνει στην εκτίμηση της καταλληλότητας των ακινήτων. Τα ανωτέρω ισχύουν και για μισθώσεις κτηρίων για τη στέγαση σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις». Ήδη, η αρμοδιότητα συγκρότησης της ως άνω προβλεπομένης Επιτροπής Καταλληλότητας μεταβιβάσθηκε, με το άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 3852/2010 [με το οποίο προστέθηκε, μεταξύ άλλων, η περίπτωση 14 στο άρθρο 75 παρ. Ι υποπαρ. στ´ του ν. 3463/2006], στους οικείους Δήμους, οι οποίοι έχουν καταστεί εν γένει αρμόδιοι για τα θέματα στέγασης των δημόσιων σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων τους. Εξ άλλου, κατ’εξουσιοδότηση της ανωτέρω παραγράφου 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968 (άρθρ. 18 παρ. 6 ν. 3467/2006) εξεδόθη η υπ’αριθμ. 37237/ΣΤ1/2.4.2007 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό «κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων» (Β´ 635).

12. Επειδή, οι αιτούντες προβάλλουν ότι η προσβαλλόμενη πράξη έχει εκδοθεί κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, χωρίς να έχει προηγουμένως συγκροτηθεί η προβλεπόμενη στις προπαρατεθείσες διατάξεις Επιτροπή του άρθρου 16 παρ. 9 του α.ν. 627/1968, προκειμένου να ελέγξει την καταλληλότητα του επιμάχου κτιρίου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης. Σε κάθε δε περίπτωση, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των αιτούντων, για την έκδοση της προσβαλλομένης πράξεως έπρεπε να ληφθούν υπ’όψιν τα καθοριζόμενα στην υπ’αριθμ. 37237/ΣΤ1/2.4.2007 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κριτήρια καταλληλότητας, τα οποία, κατά τους αιτούντες, δεν πληρούνται εν προκειμένω, με συνέπεια να προκαλούνται κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών. Σχετικοί ειδικοί ισχυρισμοί προβάλλονται και στο από 4.3.2020 υπόμνημα των αιτούντων. Η έκδοση, όμως, της αποφάσεως για την κατ'εφαρμογήν του άρθρου 22 παρ. 6 του ν. 4315/2014 παραχώρηση της χρήσεως του επιμάχου ακινήτου του Ο.Α.Ε.Δ. για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών στέγασης του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, δεν προϋποθέτει τη συγκρότηση και γνωμοδότηση της προμνησθείσης Ειδικής Επιτροπής. Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου ρυθμίζεται η δυνατότητα αξιοποιήσεως, υπό την έννοια της κατά χρήση παραχωρήσεως, ακινήτων ιδιοκτησίας του Ο.Α.Ε.Δ. για την εξυπηρέτηση δημοσίων και κοινωφελών σκοπών, αντικείμενο δε της σχετικώς εκδιδόμενης απόφασης αποτελεί ο καθορισμός του προς ον η παραχώρηση φορέα και η εξειδίκευση του σκοπού, για την εξυπηρέτηση του οποίου παραχωρείται η χρήση του ακινήτου. Με την έκδοση της απόφασης παραχώρησης το ακίνητο τίθεται στη διάθεση του φορέα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση του για τον ως άνω προσδιορισθέντα σκοπό. Για την εκπλήρωση, εξ άλλου, των όρων της παραχώρησης και τη χρήση του ακινήτου για τον συγκεκριμένο σκοπό οίκοθεν νοείται ότι πρέπει να τηρηθούν όλες οι απαιτήσεις που τάσσονται κατά την οικεία νομοθεσία και αφορούν την έκδοση σχετικών αδειών ή την υποβολή γνωμοδοτήσεων αρμοδίων οργάνων κ.ά. Συνεπώς, για τη χρήση του παραχωρουμένου ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης σχολικής μονάδας πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, οι οποίες ρυθμίζουν τα σχετικά με την επιλογή κτιρίων για τη στέγαση και μεταστέγαση σχολικών μονάδων και προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 16 παρ. 9 του α.ν. 627/1968, η οποία θα κρίνει αν το παραχωρούμενο κτίριο πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην υπ’αριθμ. 37237/ΣΤ1/2.4.2007 υπουργική απόφαση για τη στέγαση διδακτηρίων. Η καταλληλότητα, επομένως, του παραχωρουμένου κτιρίου για τη στέγαση σχολικής μονάδας θα κριθεί κατά το στάδιο αυτό, προ της εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου (ήδη του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου, κατά τις προαπαρατεθείσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) για την έγκριση της μεταστέγασης του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης. Εάν δε το ακίνητο δεν κριθεί τελικώς κατάλληλο για τη στέγαση διδακτηρίου και, ως εκ τούτου, δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση του σχετικού όρου της παραχωρήσεως, η απόφαση παραχώρησης ανακαλείται. Εν όψει των προεκτεθέντων, τα ως άνω προβαλλόμενα από τους αιτούντες δεν θεμελιώνουν πλημμέλεια της απόφασης παραχώρησης.

13. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολο της.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση.

Απορρίπτει την παρέμβαση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Επιβάλλει στους αιτούντες τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2020

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος

Αικ. Χριστοφορίδου Ι. Παπαχαραλάμπους

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2020.

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος Μ. Καραμανώφ 

Η Γραμματέας Μ. Τσαπαρδώνη

 

Μοιράσου το άρθρο!