Εργασία

11/01/2022 - 11:31

4 προσλήψεις στο Δήμο Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μυτιλήνης που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

δ

 

Σχετικά αρχεία: 

Η Ανακοίνωση

Παράρτημα Ανακοινώσεων 

Παράρτημα Η/Υ

Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΕ – ΤΕ)

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσης ( ΔΕ – ΥΕ)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  είναι  δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μυτιλήνης και στον διαδικτυακό του τόπο (www.mytilene.gr), καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δυτικής Λέσβου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Μοιράσου το άρθρο!