Πολιτική

31/08/2012 - 09:46

Ποιος είναι μίζερος; Εμείς ή ο κος Κατράνης;

Ποιος είναι μίζερος; Εμείς  ή ο κος Κατράνης;

Π

ριν μερικές μέρες η εφημερίδα Τα ΝΕΑ της ΛΕΣΒΟΥ είχε γράψει για δαπάνη του Δήμου Λέσβου για την έκδοση βιβλίου με θέμα "τα Μεταλλία"  της κας Μαρίας Καλλιπολίτη

Δημοσιεύουμε  το θέμα γιατί ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κος Νίκος  Κατράνης με προκλητικό τρόπο απάντησε σήμερα (31/08/2012)  στην εφημερίδα "ας μην είμαστε μίζεροι". Το "αλλοθι" του κ. Κατράνη είναι ότι οι πόροι προέρχονται από κάποιο πρόγραμμα...

Επειδή εμείς είμαστε μίζεροι δημοσιεύουμε την προκλητική απόφαση και ας αποφασίσουν οι αναγνώστες ποιος είναι μίζερος. Ελπίζουμε η κα Καλλιπολίτη να είναι υπερήφανη για την έκδοση του βιβλίου της!!!

 


Αναλυτικά η απόφαση (μπορείτε να την κάνετε download στο επισυναπτόμενο αρχείο ώστε να την έχετε διαθέσιμη κάθε φορά που ακούτε ότι ο Δήμος δεν έχει λεφτά):

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 425 της αριθμ. 23/2012 Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου
Μυτιλήνη 24 Ιουλίου 2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ ώρα 13,00 μ.μ.
[Πρόσκληση κ. Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ,αριθμ. 23/20.7.2012]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση βιβλίου της Μαρίας Καλλιπολίτη
με θέμα «τα Μετάλλια»
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Κατράνης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.-Χατζηκομνηνός Αριστείδης-Αντιπρόεδρος
3.-Αντωνέλλη Αναστασία
4.-Ζαφειρίου Δημήτριος
5.-Μαρινάτος Σωτήρης
6.-Παλαιολόγος Ευάγγελος
7.- Πολίτης Σταύρος
8.-Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος
1.-Πατερέλλης Παντελής
Στο σημείο αυτό ήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π.Πατερέλλης και έφυγε ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Α.Χατζηκομνηνός
Συνεχιζόμενης της συζητήσεως του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος
Κατράνης ανακοινώνει στο Σώμα την από 20.7.2012 εισήγηση του Αντιδημάρχου Δήμου
Λέσβου κ. Ιωάννη Τσακίρη, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτονται στο παρόν απόσπασμα και
εισηγείται την έγκρισή της.
Επακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία τάχθηκαν κατά την οποία τάχθηκε
κατά ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ε.Παλαιολόγος για τις αναθέσεις και τους πρόχειρους
διαγωνισμούς.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της:
(α).- τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010)
(β).- την από 20.7.2012 εισήγηση του Αντιδημάρχου Δήμου Λέσβου κ. Ιωάννη Τσακίρη,
αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα.
Αποφασίζει με πλειοψηφία
1.-Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 135/2012 μελέτη για
την έκδοση βιβλίου της Μαρίας Καλλιπολίτη με θέμα «τα Μετάλλια»
ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΛΦ-ΦΛ9
2.-Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 22.620 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6615.0009, για την
έκδοση βιβλίου της Μαρίας Καλλιπολίτη με θέμα «τα Μετάλλια»
Σχετ. η αριθμ. 660/2012Αποφ.Αναλ.Υποχ.
Στον Πρόεδρό της αναθέτει την εκτέλεση της παρούσας.
 

Επισυναπτόμενο αρχείο Μέγεθος
Β4ΓΙΩΛΦ-ΦΛ9-signed.pdf 98.09 KB

Μοιράσου το άρθρο!