Εργασία

RSS Κατηγορίας: Subscribe to Εργασία

ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Τετάρτη, 7/3/2018, 20:27
  Με το αριθ. πρωτ. 4151.13-11/699/5-3-2018 έγγραφο  που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής απεστάλησαν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύο (2) πίνακες με αντίστοιχα αιτήματα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ) για μετάταξη έντεκα (11) υπαλλήλων στη ΓΓΑΙΝΠ   στη...
Τετάρτη, 21/2/2018, 16:33
Χορήγηση ειδικής βεβαίωσης απόδειξης εμπειρίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας για να χρησιμοποιηθεί στο ΑΣΕΠ για την προσμέτρηση των μονάδων του κριτηρίου της εμπειρίας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/29-6-2017).    Σε συνέχεια του αριθμ. πρωτ. οικ.4105/12-2-2018 εγγράφου του...
Τρίτη, 6/2/2018, 07:37
Το ΑΣΕΠ εξέδωσε την προκήρυξη με αριθμό 3Κ/2018 που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού,...
Τρίτη, 23/1/2018, 08:08
Εννιά θέσεις εργασίας προκήρυξε η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ’ ανώτατο έως τις 31/12/2019, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για το Κέντρο Μεταναστών της Μόριας.Οι θέσεις που κατανέμονται είναι οι εξής:-2 θέσεις γιατρών Γενικής Ιατρικής ή...
Παρασκευή, 19/1/2018, 19:41
 Οι εργαζόμενοι, διάφορων ειδικοτήτων, που έχουν αναλάβει υπηρεσία από το  Νοέμβριο του 2017 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου στη Μόρια παραμένουν απλήρωτοι εδώ και καιρό, χωρίς να τους έχει καταβληθεί ούτε μέρος από τα δεδουλευμένα. Στους ήδη 2 μήνες απληρωσιάς έρχεται να προστεθεί και ένας τρίτος,...
Παρασκευή, 5/1/2018, 07:25
Ο Δήμαρχος Λέσβου έχοντας υπόψη:1)Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν....
Τετάρτη, 3/1/2018, 13:31
Ο Δήμαρχος Λέσβου έχοντας υπόψη:1)Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν....
Τρίτη, 12/12/2017, 13:04
Εγκρίθηκαν τα αιτήματα των δήμων για 8.845 θέσεις εργασίας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.Οι προσλήψεις θα γίνουν με νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και θα αφορούν μόνιμη απασχόληση. Οι αποφάσεις αφορούν: πλήρωση συνολικά 8.045 κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών και στην...
Τρίτη, 5/12/2017, 05:52
 Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών...
Παρασκευή, 1/12/2017, 06:34
             Με το υπ’αριθ. 3563/28-11-2017 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, μας γνωστοποιήθηκε η έγκριση της κάλυψης 20 θέσεων τακτικού προσωπικού για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΛ.           ...
Παρασκευή, 10/11/2017, 07:13
Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, για χρονικό διάστημα: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την 13/2/2018.1 ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων2 ΔΕ...
Τρίτη, 31/10/2017, 06:55
 Tην 1-8-2017 καταθέσαμε καταγγελία της εταιρείας καθαριότητας  ΝΙΚ. ΜΟΝΙΟΥΔΗ - ΥΙΟΙ ΟΕ για παραβίαση και καταπάτησης της εργατικής νομοθεσίας. Αυτή έγινε μετά από παρότρυνση των ίδιων των εργαζομένων και τέθηκε υπόψη τόσο στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΣΕΠΕ της Αθήνας όσο και στην αντίστοιχη...
Πέμπτη, 26/10/2017, 17:02
Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) προκηρύσσει την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στην περιοχή της Λέσβου από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, για χρονικό διάστημα από...
Κυριακή, 22/10/2017, 17:45
Το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου, αναμένεται η πανελλαδική προκήρυξη του διαγωνισμού για 5.000 μόνιμες θέσεις στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων.  Σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου του Υπουργού Εσωτερικών, δεδομένου ότι η διαδικασία του διαγωνισμού βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, οι δήμοι της χώρας ο ένας μετά...
Τετάρτη, 27/9/2017, 06:51
Ο Δήμαρχος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων.Οι θέσεις αφορούν την  αντιμετώπιση κατεπειγουσών έκτακτων αναγκών του Δήμου Λέσβου.Αναλυτικά οι θέσεις αφορούν  τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα...

Σελίδες

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ