Αγροτικά - Αλιεία

07/08/2020 - 00:27

Αποτελέσματα Σχεδίων Βελτίωσης στο Βόρειο Αιγαίο (με κωδικό αίτησης)

Κώστας Μουτζούρης: προσπάθειες για την ανεύρεση περισσότερων διαθέσιμων πόρων για την κάλυψη όλων των υποψηφίων.

Αναρτήθηκαν  τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης στο Βόρειο Αιγαίο.

Τα αποτελέσματα αναρτώνται με βάση τον κωδικό αίτησης και όχι το ονοματεπώνυμο (με βάση τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τον κωδικό της αίτησής τους ή σε διαφορετική περίπτωση να επικοινωνήσουν με το Γεωπόνο Μελετητή. 

Συνοπτικά η εικόνα των αποτελεσμάτων 

 Όσο για τα αποτελέσματα όπως αναφέραμε και χθες που σας δώσαμε στα σχετικά στοιχεία  έχουμε κυριολεκτικά σφαγή όπως έχουμε αναφέρει.

Η βάση της βαθμολογία για το υπομέτρο 4.1.1. είναι 68,08 μόρια!  Αρκετά υψηλή βαθμολογία που αφήνει πολλά άτομα εκτός...

Οι εγκρίσεις στο υπομέτρο 4.1.1. είναι 528 για φυσικά πρόσωπα και 1 έγκριση για συλλογικούς φορείς. 

Οι επιλαχόντες στο υπομέτρο 4.1.1. είναι 575 και οι απορρίψεις 131. Υπάρχει και μια απόρριψη για συλλογικά σχήματα. 

Στο υπομέτρο 4.1.3. (αφορά κυρίως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) έχουμε 11 εγκρίσεις και 2 απορρίψεις.

 

Στα αποτελέσματα που ακολουθούν περιλαμβάνονται οι παρακάτω πίνακες :

1.Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου δικαιούχων φυσικών/ νομικών προσώπων της Δράσης 4.1.1. ‘Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης’. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 528 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 31.566.195,99 €.

2. Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου επιλαχόντων φυσικών / νομικών προσώπων της Δράσης 4.1.1. ‘Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης’ για τις αιτήσεις που είναι επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 575 επιλαχόντες με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 33.201.447,58 €

3. Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου απορριπτόμενων φυσικών / νομικών προσώπων της Δράσης 4.1.1. ‘Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης’ με 131 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.

4. Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου δικαιούχων φυσικών/ νομικών προσώπων της Δράσης 4.1.3. ¨Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος¨. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 11 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 166.332,90 €.

5. Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου απορριπτόμενων φυσικών / νομικών προσώπων της Δράσης 4.1.3. ¨Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος¨. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 2 μη επιλέξιμες αιτήσεις.

6. Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου δικαιούχων συλλογικών σχημάτων της Δράσης 4.1.1. ‘Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης’. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 1 δικαιούχο με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 785.357,50 €.

7. Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου απορριπτόμενων συλλογικών σχημάτων της Δράσης 4.1.1. ‘Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης’ με 1 απορριπτόμενη αίτηση υποψηφίου

Δείτε εδώ αναλυτικά τους πίνακες με τα αποτελέσματα 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα της αίτησης στήριξής τους θα πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία έχουν υποβάλλει την αίτηση στήριξής τους.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους ανωτέρω Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένσταση) με την έννοια του άρθρου 25 του νόμου 2690/1999 κατά της παρούσας απόφασης. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την επομένη της έκδοσης της παρούσας.

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων περιγράφεται λεπτομερώς στο Άρθρο 23 της Υ.Α. 13158/2017. Ειδικότερα, η ένσταση υποβάλλεται καταρχήν ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο (σε μορφή εγγράφου pdf).

Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ένστασης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά δικαιολογητικά στην οικεία ΔΑΟΚ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

 

 

Κώστας Μουτζούρης, Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου: 

Από τα 45.122.197,00€ του υπομέτρου 4.1. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»  που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, σε αυτή τη φάση έχουν δεσμευθεί τα 13.556.001 € για την κάλυψη των υποψηφίων που θα δικαιωθούν κατά  την αξιολόγηση των ενστάσεων.

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου έχει συνεχή  επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συνεχίζει τις προσπάθειες για την ανεύρεση περισσότερων διαθέσιμων πόρων για την κάλυψη όλων των υποψηφίων.

Επισυναπτόμενο αρχείο Μέγεθος
Αποτελέσματα 1.11 MB

Μοιράσου το άρθρο!