Αγροτικά - Αλιεία

27/09/2010 - 23:59

Επιστρέφονται τα χρήματα στους αγρότες της Λέσβου για το κόστος ενεργοποίησης δικαιωμάτων 2010

Στις 24 Σεπτεμβρίου πιστώθηκαν οι λογαριασμοί 327.664 κατά κύριο επάγγελμα αγροτών με το ποσό των 70 ευρώ ο καθένας. Το συνολικό ποσό που κατέβαλε το ελληνικό κράτος για το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων του 2010 ανήλθε τελικά σε 22.936.480 ευρώ. Σημειώνεται ότι με ΚΥΑ Μπατζελή και Σαχινίδη προβλέπονταν ένα κονδύλι της τάξης των 25.000.000 ευρώ. Τα ποσά του κόστους ενεργοποίησης κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας με ένταλμα προπληρωμής.

Δικαιούχοι κατέστησαν οι γεωργοί των οποίων η γεωργία αποτελεί κύρια δραστηριότητα και είναι κάτοχοι δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, αξίας από 200 μέχρι και 10.000 Ευρώ, καθώς και οι γεωργοί που είναι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, αξίας από 200 μέχρι 5.000 Ευρώ, είναι οι δικαιούχοι καταβολής του κόστους ενεργοποίησης δικαιωμάτων 2010.

Τα παραπάνω προβλέπονταν σε Κοινή Υπουργική Απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Φίλιππου Σαχινίδη, και της υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνας Μπατζελή, με αριθμ. 268370/1250, με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις ένταξής τους στην παρούσα απόφαση, ο τρόπος, η διαδικασία καταβολής και το ύψος του κόστους ενεργοποίησης των δικαιωμάτων έτους 2010 ανά δικαιούχο, που θα καταβληθεί με βάση την απόφαση αυτή καθώς και τις λοιπές απαραίτητες λεπτομέρειες.

Αναλυτικότερα στα άρθρα της εν λόγω ΚΥΑ αναφέρονται τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της καταβολής του κόστους ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2010 είναι:

οι γεωργοί των οποίων η γεωργία αποτελεί κύρια δραστηριότητα και είναι κάτοχοι δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, αξίας από 200 μέχρι και 10.000 Ευρώ οι γεωργοί που είναι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, αξίας από 200 μέχρι 5.000 Ευρώ. ΑΡΘΡΟ 2

Καθορισμός ποσού

Το ποσό του κόστους ενεργοποίησης χορηγείται κατά αποκοπή και ανέρχεται σε συνολικό ποσό των 70 Ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 3

Προϋποθέσεις και καταβολή κόστους ενεργοποίησης

Τα ποσά του κόστους ενεργοποίησης θα κατατεθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας με ένταλμα προπληρωμής

με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Οι δικαιούχοι να ανήκουν στις κατηγορίες του άρθρου 1

2. Να περιλαμβάνονται σε μηχανογραφικό αρχείο το οποίο θα αποστέλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το οποίο θα συνοδεύεται

από βεβαίωση ότι:

οι δικαιούχοι έχουν υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2010 - αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής. είναι κάτοχοι δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης εντός των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 - αριθμός και αξία δικαιωμάτων. ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 1 - γεωργοί που η γεωργία αποτελεί την κύρια δραστηριότητα τους ή είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις, τα ποσά καταβάλλονται με δεσμευμένη κατάθεση στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σχετική εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ βασισμένη στα διαθέσιμα στοιχεία του έτους 2009. Η οριστική αποδέσμευση πραγματοποιείται εφόσον οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους εμπρόθεσμα για το έτος 2010. Στην περίπτωση που υποβληθεί εκπρόθεσμη αίτηση ή δεν υποβληθεί καθόλου αίτηση από κάποιον δικαιούχο το αντίστοιχο ποσό δεν αποδεσμεύεται και επιστρέφει αυτοδίκαια στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 4

Χρηματοδότηση

Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανέρχεται σε 25.000.000 Ευρώ και βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Φ 29/110 ΚΑΕ 0873, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση.

Μοιράσου το άρθρο!