Εργασία

26/06/2020 - 06:54

10 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Αιτήσεις έως 6 Ιουλίου 2020

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, για χρονικό διάστημα (2) δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του υποέργου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Οι προσλήψεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:

ΠΕ Αρχαιολόγος (με εξειδίκευση στην Βυζαντινή Αρχαιολογία) 1 άτομο,

ΠΕ Πολιτικός – Μηχανικός (με εξειδίκευση στις μεταλλικές κατασκευές) 1 άτομο,

ΠΕ Αρχιτέκτονας – Μηχανικός, (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων) 1 άτομο,

ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 άτομο,

ΤΕ Λογιστής (με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδ. από προγράμ. της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους) 1 άτομο,

ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου) 1 άτομο,

ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση κεραμικών)1 άτομο,

ΥΕ Εξειδικευμένοι εργάτες (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές εργασίες) 3 άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efales@culture.gr

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Σαπφούς 22, 81100 Μυτιλήνη, υπόψη κας. Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510-22087, 22510-42587)

γ) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σαπφούς 22, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (τηλ 22510-22087, 22510-42587).

Η υποβολή γίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 26/06/2020 έως 06/07/2020).

Αναλυτικά η προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Επισυναπτόμενο αρχείο Μέγεθος
Προκήρυξη 2.75 MB

Μοιράσου το άρθρο!