Εργασία

16/05/2024 - 14:42

12 προσλήψεις στο Δήμο Μυτιλήνης - Αιτήσεις έως 23 Μαΐου

Πρόσληψη 12 ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (4 μηνών), προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας των δασικών εκτάσεων της περιοχής του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4 μηνών, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας των δασικών εκτάσεων της περιοχής του Δήμου Μυτιλήνης.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • Να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών. Κατ’ εξαίρεση, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα, μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους.
  • Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  • Το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του  οποίου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, και προς τα πίσω) να μην  έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Όσοι  ενδιαφέρονται να προσληφθούν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 – αρμόδια για την παραλαβή είναι η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος προσωπικού του Δήμου Μυτιλήνης, Ευμορφία Τυρή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προσκομίζοντας φωτοτυπία του αστυνομικού Δελτίου ταυτότητας τους.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μυτιλήνης, ήτοι μέχρι και την Πέμπτη  23/5/2024 και ώρα 15:00.

 

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

Επισυναπτόμενο αρχείο Μέγεθος
Αιτηση 220.56 KB
Προκήρυξη 235.95 KB
Υπεύθυνη Δήλωση 675.99 KB

Μοιράσου το άρθρο!