Εργασία

17/03/2021 - 09:36

10 προσλήψεις από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Αναλυτικά η προκήρυξη

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Π.Ε. Λέσβου, Λήμνου, Χίου, και Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη Ν. Λέσβου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :

ς

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Ανδρομέδας 15 -2ος όροφος, Τ.Κ. 81100 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ, απευθύνοντας τη στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λέσβου –, υπόψη Αν. Προϊστάμενου της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, κου Χρυσόστομου Ροδίτη (τηλ.επικοινωνίας: 22513-53623, 22513-53909, 22513-53624).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της έδρας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη), στο δικτυακό τόπο αυτής (https://www.pvaigaiou.gov.gr), στα καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Λήμνου, Χίου και Σάμου, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, και στο χώρο των ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων των δήμων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Ανατολικής Σάμου και Δυτικής Σάμου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυναπτόμενο αρχείο Μέγεθος
Προκήρυξη ΠΒΑ 17 3 2021 1.02 MB

Μοιράσου το άρθρο!