Εργασία

17/05/2021 - 16:59

17 προσλήψεις στο Δήμο Μυτιλήνης - Αιτήσεις έως 24 Μαΐου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4 μηνών, συνολικού αριθμού δεκαεφτά (17) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος

Μυτιλήνης

 

Ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4 μηνών,

συνολικού αριθμού δεκαεφτά (17) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Μυτιλήνης.

 

Αναλυτικά οι θέσεις:

σ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι α)πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 β)Έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους γ)Το τελευταίο 12μηνο (Ο υπολογισμός του οποίου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία πρόκειται να προσληφθούν, και προς τα πίσω) δεν έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

3. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ή του τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και αντιστοιχία.

4. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος ή χειριστή μηχανήματος έργου ή οδήγησης Β΄ή Γ΄ κατηγορίας με ΠΕΙ, όπου απαιτείται.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν, με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τους κάτωθι τρόπους.

1. να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που υπάρχει στον ιστότοπο του Δήμου Μυτιλήνης (εναλλακτικά επισυνάπτονται στο τέλος του άρθρου) και συγκεκριμένα στην κατηγορία ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ του ιστότοπου του Δήμου Μυτιλήνης με τίτλο «Ανακοίνωση για την πρόσληψη 17 ατόμων για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Μυτιλήνης», και αφού τα εκτυπώσουν και τα συμπληρώσουν να τα σκανάρουν και με μια φωτοτυπία της ταυτότητάς τους και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά όπου απαιτούνται να τα αποστείλουν στο e-mail prosopikoumyt@gmail.com βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους.

2. να προσέλθουν στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 - αρμόδια για την παραλαβή είναι η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος προσωπικού του Δήμου Μυτιλήνης, Ευμορφία Τυρή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες φορώντας απαραιτήτως μάσκα, προσκομίζοντας φωτοτυπία του αστυνομικού Δελτίου ταυτότητας τους και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών και έχοντας προηγουμένως κλείσει ραντεβού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μυτιλήνης, ήτοι μέχρι και την Δευτέρα 24/5/2021 και ώρα 15:00

 

 

Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία:

 

Επισυναπτόμενο αρχείο Μέγεθος
Η Αίτηση 12.71 KB
Υπεύθυνη Δήλωση 24.34 KB
Προκήρυξη 708.15 KB

Μοιράσου το άρθρο!