Εργασία

19/02/2021 - 11:10

47 προσλήψεις στο Δήμο Μυτιλήνης - Αιτήσεις έως 25 Φεβρουαρίου

Αναλυτικά όλη η προκήρυξη

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού σαράντα εφτά (47) ατόμων, το οποίο θα συνδράμει στο έργο της καθαριότητας που άπτεται της δημόσιας υγείας  και της ανάγκης λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων της Δνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης για την αντιμετώπιση της πανδημίας το επερχόμενο κρίσιμο διάστημα εκδήλωσης νέου κύματος του Covid – 19.

 

Αναλυτικά οι θέσεις:

474

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 και  να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, όταν δεν συμπληρώνεται η φόρμα υποβολής αιτήσεων, η οποία συνιστάται για τους ΥΕ εργάτες καθαριότητας, αλλά αποστέλλεται αίτηση στο e-mail, π.χ. οι υποψήφιοι οδηγοί, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 και ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους» (παρέχεται από την υπηρεσία).
  3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται). Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και αντιστοιχία.
  4. Κατά περίπτωση όποιο άλλο δικαιολογητικό θεωρείται απαραίτητο από την παρούσα για κάθε ειδικότητα πχ άδεια οδήγησης, εμπειρία κλπ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μυτιλήνης, ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 25/2/2021 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά:
  • Η προκήρυξη  (επισυναπτόμενο αρχείο) 
  • Η φόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης
  • Τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης (βλέπε επισυναπτόμενα αρχεία) για την κατ’ εξαίρεση εκτύπωση και ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή στο Δήμο Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη 81132).

 

Επισυναπτόμενο αρχείο Μέγεθος
Προκήρυξη_3.pdf 325.09 KB
Αίτηση.pdf 70.38 KB
Υπεύθυνη Δήλωση_2.pdf 220.9 KB

Μοιράσου το άρθρο!