Εργασία

29/06/2012 - 12:56

Πρόσληψη 220 ατόμων στη Λέσβο για τη Δακοκτονία - Όλη η προκήρυξη

ign="center">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.      2 / 2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από 1 μέχρι 42 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού διακοσίων είκοσι  (220) ατόμων ΥΕ  στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας  Λέσβου για την κάλυψη εποχιακών  αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 2012   για τις εξής ειδικότητες και αριθμό ατόμων ως κατωτέρω (πίνακες 1,2,3) :

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ-ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΖΩΟ

ΨΕΚΑΣΤΕΣ κ.λ.π.

ΛΕΣΒΟΥ

ΚΛΕΙΩ,ΚΑΠΗ, ΣΥΚΑΜΙΑ, ΑΡΓΕΝΟ,ΠΕΛΟΠΗ,ΠΕΤΡΑ, ΜΗΘΥΜΝΑ, ΛΑΦΙΩΝΑ-ΣΚΟΥΤΑΡΟ,ΜΕΣΟΤΟΠΟ, ΑΓΡΑ,ΝΑΠΗ,ΦΙΛΙΑ,ΑΝΕ-ΜΩΤΙΑ,ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ,ΑΝΤΙΣΣΑ,ΧΙΔΗΡΑ-ΒΑΤΟΥΣΑ,ΕΡΕΣΣΟ

17

17

80

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

 

ΛΕΣΒΟΥ

ΟΛΕΣ

20

 

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ

 

 

ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 1

86

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

 ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

(1)     Σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοί της (Α' βαθμός εντοπιότητας)

(2)     Έπονται οι μόνιμοι  κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου (Β' βαθμός εντοπιότητας

(3)     Ακολουθούν οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας (Γ΄ Βαθμός)

(4)     Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων της  Χώρας  (Δ΄βαθμός)

    Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  (ΥΕ )

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε προγράμματα δακοκτονίας.

1.  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

57

58

59

60 και άνω

μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

399

406

413

420

 

 

Β. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ

 

       2.  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

….

μονάδες

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

….

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα   

 

 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Ειδικότερα, με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:

  1. 1.                  Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής  προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
  2. 2.                  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
  3. 3.                  Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό Δήμου ή  Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

Α. Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα λόγω τεσσάρων (4) τουλάχιστον τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων και προσκομίζει, για την απόδειξη της ιδιότητάς του αυτής, μόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:

 

1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου:

-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.

-   Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.

-   Τα από το γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα.

-   Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία  πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.

-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για τη μητέρα.

-   Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας:

-   Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.

-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.

-   Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να  αναφέρονται αναλυτικά.

-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.

-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

Β. Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει του Ν.860/1979 (βλ. πρώτο κεφάλαιο, Ενότητα ΣΤ. πεδίο β. Πολύτεκνος) και προσκομίζει, για την απόδειξη της ιδιότητάς του αυτής, μόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:

1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου:

-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.

-   Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.

-   Τα από το γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα.

-   Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.

-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για τη μητέρα.

-   Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

-   Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.

-  Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων τέκνων (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).

2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας:

-   Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.

-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.

-   Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.

-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.

-   Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

-   Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.

-   Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των  θηλέων αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).

 

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις (1 και 2), εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:

α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα, με το οποίο να βεβαιώνεται η κατά 100% αναπηρία του γονέα αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή κατά 70% για τους ανάπηρους πολέμου. 

β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας, από οποιοδήποτε λόγο ή
τέκνα ανάπηρα πολέμου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανικανότητά τους.

γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση της οικείας σχολής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπουδών ή της μαθητείας για τέχνη ή επάγγελμα.

Γ. Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει του Ν.3454/2006 (βλ. πρώτο κεφάλαιο, Ενότητα ΣΤ. πεδίο β. Πολύτεκνος) και προσκομίζει, για την απόδειξη της ιδιότητάς του αυτής, μόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:

1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου:

-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.

-   Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.

-   Τα από το γάμο αυτό τέκνα.

-  Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.

-   Τα εκτός γάμου  τέκνα για την μητέρα.

-   Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

-   Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.

-   Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).

2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:

-   Ονοματεπώνυμο των γονέων  και ημερομηνία του γάμου τους.

-   Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.

-   Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του  τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.

-   Τα εκτός γάμου  τέκνα της μητέρας του.

-   Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

-   Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.

-   Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).

Στις ανωτέρω περιπτώσεις (1 και 2), εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:

α) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναπηρίας τέκνου ή αδελφού υποψηφίου σε ποσοστό  67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία και η ισοβιότητα αυτής.

β) Σε περίπτωση αναπηρίας από οιαδήποτε αιτία ή αναπηρίας πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω, κατά περίπτωση, αναπηρία και ειδικώς για την αναπηρία πολέμου και η ισοβιότητα αυτής.

γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπουδών.

δ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση, περί του γεγονότος αυτού, από αρμόδια αρχή.

 

4. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας είναι: Βεβαίωση  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας.

  Οι Αρχιεργάτες Παγιδοθέτες του πίνακα 1  Άδεια και δίπλωμα οδήγησης καθώς και ασφάλεια του οχήματος που θα χρησιμοποιήσουν ( Αγροτικό αυτοκίνητο ή γεωργικό ελκυστήρα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (Ταχ. Δ/νση Καραντώνη 2 Μυτιλήνη 81100), στο κατάστημα του Δήμου όπου έχει έδρα  η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας,  και  στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, της Περιφερειακής Ενότητας  Λέσβου, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (www.pvaigaiou.gov.gr) .Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης μόνο από  τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και από το Δήμο όπου έχει έδρα η εν λόγω υπηρεσία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καραντώνη 2 Μυτιλήνη 81100, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (τηλ. επικοινωνίας:  2251046665).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της  ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχ. Δ/νση Καραντώνη 2 Μυτιλήνη 81100) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος  Ελευθερίου Βενιζέλου 17-19 Μυτιλήνη.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων (όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανακοίνωση). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις ειδικότητες  που έχουν επιλέξει με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.).

2. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (εμπειρία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας ).

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (εμπειρία) και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας).

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας θα αναρτήσει, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημά της  (Ταχ. Δ/νση Καραντώνη 2 Μυτιλήνη 81100), ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Όσοι προσληφθούν υποχρεούνται να προσκομίσουν φωτοτυπία ΑΜΚΑ, βιβλιάριου ΑΤΕ, Εκκαθαριστικού Εφορίας, βιβλιάριο ασφαλιστικού φορέα.

 

 

 

                                                                                                Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

                                                                                                               ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Μοιράσου το άρθρο!

geotee