Οικονομία

29/02/2012 - 19:13

Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός - Κωδικοποίηση βασικών σηµείων

yle="text-align:justify;"> 

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ενός κτιρίου θα ορίζεται με βάση τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης σε κάθε περιοχή. Ακόμη, προβλέπονται αυξήσεις στην επιτρεπόμενη δόμηση με συνενώσεις οικοπέδων ή σε περίπτωση απόδοσης τμήματος του οικοπέδου σε δημόσια χρήση καθώς και κίνητρα για απόσυρση γερασμένων κτηρίων.
 

Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός
Κωδικοποίηση βασικών σηµείων   από την Ομιλία αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ κ. Ν. Σηφουνάκη στη συνέντευξη τύπου με θέμα "Νέος οικοδομικός κανονισμός"
1. Απόδοση µεγαλύτερης επιφάνειας ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στις
κορεσµένες αστικές περιοχές
Επιτυγχάνεται µε:
- τη µείωση της κάλυψης από 70% σε 60% για όλα τα κτίρια (άρθρο 12, παρ.1α)
- την περαιτέρω µείωση της κάλυψης υπό προϋποθέσεις. (άρθρο 10)

2. Κίνητρα για τη διατήρηση ή τη δηµιουργία µεγαλύτερων ιδιοκτησιών -ως προς
την κατά κανόνα αρτιότητα της περιοχής- (συνενώσεις) και τη δηµιουργία
ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου (άρθρο 10, παρ.1)
Επιτυγχάνεται µε:
- την αναλογική αύξηση του συντελεστή δόµησης.
Υπό την προϋπόθεση:
- της απόσυρσης παλαιών ενεργοβόρων κτιρίων
- της µείωσης της κάλυψης
- της απόδοσης επιφάνειας οικοπέδου σε κοινή χρήση

3. Προώθηση της σύγχρονης ταυτότητας των πόλεων σε αναπλάσεις περιοχών ή
επεκτάσεις σχεδίων πόλης,
∆υνατότητα παρεκκλίσεων ύψους, θέσης κτιρίου, κάλυψης και χρήσεων γης, µε
ταυτόχρονη διατήρηση του ισχύοντα µέγιστου συντελεστή δόµησης. (άρθρο 10, παρ.7γ)

4. Προαγωγή βιοκλιµατικού και φιλο-περιβαλλοντικού σχεδιασµού:

∆εν προσµετρούνται στη δόµηση και κάλυψη στοιχεία χρήσιµα για:
- τη βελτίωση της βιοκλιµατικής συµπεριφοράς του κτιρίου και (άρθρο 11, παρ.6α,β,γ,ιη,κ)
- τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στη διάρκεια ζωής και χρήσης του, όπως:
αίθρια, διπλά κελύφη, µονώσεις, στοιχεία εξυπηρέτησης παθητικού δροσισµού, σκίασης,
φυσικού αερισµού, φυσικά υλικά δόµησης κλπ. (άρθρο 11, παρ.6η,ιστ,ιθ,κ,κα,κγ,κζ)
Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τα συστήµατα εξοικονόµησης ή
παραγωγής ενέργειας, ανακύκλωσης και επεξεργασία νερού κλπ.
(άρθρο 12, παρ.4α,β,γ,η,θ,ι,ια)

5. Ενίσχυση της ελευθερίας της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και της παραγωγής
ποιοτικού έργου:
- ∆εν προσµετρούνται στη δόµηση και κάλυψη, εσοχές στο σώµα του κτιρίου, αίθρια,
έρκερ κλπ. (άρθρο 11, παρ.6γ,η)- Επιτρέπονται µεγαλύτερου µεγέθους αρχιτεκτονικές προεξοχές, συστήµατα σκίασης
όψεων κ.α. (άρθρα 16,17,19)
- ∆εν προσµετρώνται στη δόµηση τα κοινόχρηστα κλιµακοστάσια, ώστε να επιτυγχάνεται ο
καταλληλότερος σχεδιασµός τους. (άρθρο 11, παρ.6δ)
6. Εισαγωγή κανόνων δόµησης για την αποφυγή του χρόνιου φαινοµένου
αυθαιρεσιών:
Εισάγεται νέος ορισµός ηµιυπαιθρίου χώρου που προσµετράται στη δόµηση.
Επιτρέπεται υπό όρους και προϋποθέσεις η δηµιουργία:
- παταριών
- προσβάσιµων χώρων κάτω από τη στέγη
- υπογείων που εξυπηρετούν µε τη χρήση τους χώρους της ανωδοµής.
(άρθρο 11, παρ.6θ,ι)
7. Προστασία του φυσικού τοπίου και ένταξη των κτιρίων σε αυτό:
Η τροποποίηση του αναγλύφου του φυσικού εδάφους µε διαµορφώσεις, επιτρέπεται µόνο
για την εξυπηρέτηση φυσικής απορροής οµβρίων.
Τα κτίρια εντάσσονται αρµονικά στο ανάγλυφο του φυσικού εδάφους του οικοπέδου και η
οροφή του υπογείου µπορεί να βρίσκεται σε στάθµη µεγαλύτερη του +1.20 από τη στάθµη
του φυσικού εδάφους. (άρθρο 2, παρ.55)
8. Υποστήριξη νέων τεχνολογιών και συστηµάτων δόµησης µε ελάχιστο
περιβαλλοντικό ή οπτικό ίχνος:
Θεσµοθετούνται:
- τα υπόσκαφα κτίρια, µε κύρια χρήση κάτω από το υφιστάµενο φυσικό έδαφος, µε κίνητρο
τη µειωµένη προσµέτρηση δόµησης και κάλυψης της επιφάνειάς τους στα συνολικά
επιτρεπόµενα µεγέθη. (διαφάνεια 13) (άρθρο 11, παρ.6κε, άρθρο12 παρ.6ιβ)
- τα κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης, που παρουσιάζουν εξαιρετική
περιβαλλοντική απόδοση, µε κίνητρο για τη δηµιουργία τους την αύξηση του συντελεστή
δόµησης.
- τα φυτεµένα δώµατα και επιφάνειες σε κτίρια, µε κίνητρο την απλούστευση της
διαδικασίας έγκρισης της κατασκευής τους ή και µε κίνητρο επιπλέον δόµησης σε σχέση
µε τα επιτρεπόµενα µέγιστα µεγέθη. (άρθρο18)
9. Νέο πλαίσιο ογκοπλαστικής διάταξης στις εκτός σχεδίου περιοχές
Απαγόρευση κατάτµησης των κτιριακών όγκων κατοικιών σε κάθε γήπεδο εκτός σχεδίου.
∆ιατηρούνται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, για την εκτός σχεδίου δόµηση.
(διαφάνεια 18) (άρθρο 27, παρ.1α)

---------------

Μοιράσου το άρθρο!