Οικονομία

29/02/2012 - 14:37

185.362 ευρώ χρέος από τη συναυλία των Scorpions !!!

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 29/02/2012 στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αιγαίου, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης της εταιρείας GO A.E. της Τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου και ακολούθησε διεξοδική συζήτηση για την πορεία της εκκαθάρισής της.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση των Εκκαθαριστών της εταιρείας κ.κ. Κατερνέλη Ελευθέριου και Κομνηνού Οδυσσέα, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία τηρούσε βιβλία εσόδων – εξόδων και επομένως δεν υπήρχε διπλογραφική τήρηση καταχώρησης των στοιχείων των πελατών και των προμηθευτών. Επιπλέον διαπιστώθηκε πως η εταιρεία παρά το ότι είχε υποχρέωση, εντούτοις δεν τηρούσε Βιβλίο Ταμείου.

Οι συνολικές δε υποχρεώσεις της, απέναντι σε προμηθευτές, τράπεζες και Δ.Ο.Υ. εμφανίζουν υπόλοιπο 185.362 ευρώ.

Το κύριο μέρος των υποχρεώσεων αφορούν τιμολόγια από τη συναυλία των «Scorpions».

Όσον αφορά πάντα τις υποχρεώσεις της εταιρείας, προκύπτει διαφορά μεταξύ του ποσού που αναγράφεται στην έκθεση που παραδόθηκε στους εκκαθαριστές και απεικόνιζε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και του ελέγχου που διενεργήθηκε από εκείνους στη συνέχεια, ποσού 46.609 ευρώ. Η διαφορά αυτή όπως σημειώθηκε από τους εκκαθαριστές, οφείλεται σε έλλειψη στοιχείων.

Στην παρουσίαση της έκθεσης των Εκκαθαριστών, σημαντικό θέμα προέκυψε με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ενώ σύμφωνα με τις αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου ανέρχεται στις 161.000 ευρώ, εντούτοις στο καταστατικό είναι 141.000 ευρώ, αλλά δεν εμφανίζεται ούτε ως υπόλοιπο ταμείου, ούτε ως καταθέσεις όψεως ή ως πάγιο ενεργητικό.

Ακολουθεί η εισήγηση:

------------------------

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ    

 

  ΚΑΤΕΡΝΕΛΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν.ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ GO LESVOS

 

 

 

Όπως γνωρίζετε στις  4/05/2011 το  Περιφερειακού Συμβουλίου πήρε απόφαση να διαλυθεί η παραπάνω εταιρεία , Ανάπτυξης και Προβολής Εναλλακτικού Τουρισμού Ν.Λέσβου,  με τον διακριτικό τίτλο GO LESVOS.

Στις 18/10/2011 οριστήκαμε εκκαθαριστές  με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για την λύση και εκκαθάριση της παραπάνω εταιρείας.

Από τα στοιχεία που μας παραδόθηκαν και από τον έλεγχο που πραγματοποιήσαμε προκύπτουν τα παρακάτω:

 1. Η εταιρεία τηρούσε βιβλία, εσόδων – εξόδων του Κ.Β.Σ .Αυτό συνεπάγεται ότι δεν υπήρχε διπλογραφική τήρηση καταχώρησης των στοιχείων (καρτέλες πελατών – προμηθευτών).
 2. Η εταιρεία , βάση του ιδρυτικού καταστατικού και συγκεκριμένα όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, ενώ είχε υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ταμείου , δεν βρέθηκε να τηρεί .
 3. Από την έκθεση με αρ.πρωτοκ. 592/23-03-2011, που μας παραδόθηκε και η οποία απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας , οι συνολικές υποχρεώσεις , απέναντι σε προμηθευτές , τράπεζες , Δ.Ο.Υ, κτλ εμφανίζουν υπόλοιπο  185.362,00€.

Από τον έλεγχο που έχει γίνει μέχρι σήμερα, συνυπολογίζοντας τις παραπάνω διαπιστώσεις, προκύπτουν τα παρακάτω οικονομικά αποτελέσματα:

 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 1.                                                               i.            Επιταγές εισπρακτέες, οι οποίες δεν έχουν                      εισπραχθεί                                                              35.264,26€
 2.                                                               i.            Προμηθευτές :                                  118.480,15 €
 3.                                                             ii.            Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου :        11.416,28€.
 4.                                                           iii.            Δ.Ο.Υ  Μυτιλήνης, Φόρος Εισοδήματος χρήσης                     2010:                                                                          2815,70€.
 5.                                                           iv.            Φόρος Ελευθέρων Επαγγελμάτων :                           6000,00€
 6.                                                             v.            Φ.Π.Α :                                                                           40,00€
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

                                                                   Σύνολο Υποχρεώσεων:            138.752,13€

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις της εταιρείας, προκύπτει διαφορά  μεταξύ του ποσού που αναγράφεται στην υπ’ άριθμ 592 /23-03-11 οικονομικής έκθεσης και του ελέγχου που διενεργήθηκε από τους εκκαθαριστές , ποσού 46.609,87. Η διαφορά αυτή οφείλεται  , στην έλλειψη στοιχείων , που να στοιχειοθετούν τις εν λόγω υποχρεώσεις.

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 141.000,00, σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό της εταιρείας  και τις μετέπειτα  τροποποιήσεις.

Το παραπάνω ποσό δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό της εταιρείας, ως υπόλοιπο ταμείου ή ως καταθέσεις όψεως ή ως πάγιο ενεργητικό.

Ύστερα από τις παραπάνω διαπιστώσεις  , παρακαλούμε όπως  το Περιφερειακό Συμβούλιο  αποφασίσει για την περαιτέρω  πορεία της εκκαθάρισης , δεδομένο ότι ως εκκαθαριστές έχουμε λάβει, έως σήμερα :

 • διαταγή πληρωμής, από την Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου –Λήμνου, για άμεση εξόφληση του υπολοίπου του Δανείου, ποσού 11.416,28€, πλέον τόκων από 01-07-2011 έως και σήμερα .

Μυτιλήνη 22-02-2012

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

ΚΑΤΕΡΝΕΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                              ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Μοιράσου το άρθρο!