Οικονομία

26/04/2021 - 14:55

ΟΛΟΙ όσοι εγκρίθηκαν - 1.784 επιχειρήσεις εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα Covid-19

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

EKO

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε σήμερα την απόφαση ένταξης 1.784 επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την νόσο Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»  συνολικού προϋπολογισμού 40.052.114,99 € με βάση χρηματοδότησης 21,79.

 

Η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει την Απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με α.π.οικ. 1157/26.4.2021 με την οποία εγκρίνονται οι Πίνακες Κατάταξης και Απορρίψεων των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠ “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020  “Ενίσχυση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω covid-19 στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

 

Συνολικά κατατέθηκαν 3823 αιτήσεις χρηματοδότησης με προϋπολογισμό 89.904.000 εκ. ευρώ,  ποσό υπερδιπλάσιο από το αρχικό ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ και από αυτές εγκρίθηκαν οι 1.784.

Απερρίφθησαν λόγω έλλειψης δικαιολογητικών 332 αιτήσεις, ενώ οι υπόλοιπες  1706 αιτήσεις που βρίσκονται κάτω από την βάση του 21.79, δεν δύναται να χρηματοδοτηθούν λόγω έλλειψης χρημάτων.

 

Ενστάσεις ασκούνται άπαξ και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς τον ΕΦΕΠΑΕ/ΕΛΑΝΕΤ εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με το Κεφ. 10.5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία :

 

Αρχείο 1: οι 1784  προτάσεις  που εγκρίθηκαν με ονοματεπώνυμο

 

Αρχείο 2 : Συγκεντρωτικά αποτελέσματα με κωδικό πρότασης 

Πίνακας 1: κατάταξη προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των εγκεκριμένων προς ενίσχυση επιχειρήσεων. (1784 αιτήσεις θετικά αξιολογημένες και χρηματοδοτούμενες)

 Πίνακας 2: κατάταξη προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των επιχειρήσεων που δεν ενισχύονται λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης. (1679 μη αξιολογημένες λόγω εξάντλησης ΔΔ Πρόσκλησης).

Πίνακας 3: απορριφθείσες αιτήσεις, με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης με σχετική τεκμηρίωση (ο πίνακας περιλαμβάνει (α) τις αιτήσεις που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, ή/και έχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά οι οποίες δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την ικανοποίηση των τυπικών προϋποθέσεων (333 αιτήσεις) και (β) τις αιτήσεις που είναι πλήρεις από δικαιολογητικά και επιλέξιμες από τυπικές προϋποθέσεις αλλά κατά τον έλεγχο υπολογισμού των βαθμολογούμενων κριτηρίων συγκέντρωσαν τελική βαθμολογία κάτω από τη βάση ένταξης), (27 αιτήσεις).

 

Μοιράσου το άρθρο!