Αγροτικά - Αλιεία

13/03/2023 - 16:02

Από 15 Μαρτίου έως 16 Μαΐου οι αιτήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης - ΌΛΗ η πρόσκληση

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022».

 Από τις 15 Μαρτίου έως και τις 16 Μαΐου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης όπως αναγράφεται στη πρόσκληση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Η δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 180.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

 

Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης


 Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη Δράση 4.1.5 πρέπει να υποβάλλουν (οριστικοποιήσουν) μία αίτηση στήριξης ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr κατά το διάστημα από 15/3/2023 έως 16/5/2023 και ώρα 13:00.

 

Για τις πράξεις που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί τελική αίτηση πληρωμής έως τις 15 Οκτωβρίου 2025

Τα κύρια σηµεία της πρόσκλησης έχουν ως εξής:

  • Επιδοτείται τρακτέρ µέγιστης δαπάνης έως 125.000 ευρώ.
  • Επιδοτείται µηχανολογικός εξοπλισµός και φυτεύσεις µε άθροισµα δαπανών έως 160.000 ευρώ.
  • Η αγορά γης επιδοτείται για όµορα αγροτεµάχια. Ως όµορα θεωρούνται τα αγροτεµάχια τα οποία διαθέτουν µεταξύ τους κοινή πλευρά ή χωρίζονται µεταξύ τους από οδό ή φυσική / τεχνητή διαµόρφωση του εδάφους που λειτουργεί ως αποδέκτης ή/και αγωγός αρδευτικών ή όµβριων υδάτων χωρίς την παρεµβολή άλλων αγροτεµαχίων. Ως αγορά όµορου αγροτεµαχίου θεωρείται και η περίπτωση όπου «ήδη ιδιόκτητο αγροτεµάχιο» κατέχεται εξ αδιαιρέτου από τον δικαιούχο και σε αυτόν µεταβιβάζεται το σύνολο του εναποµένοντος µεριδίου ώστε να αποκτά πλήρη κυριότητα (100%) του αγροτεµαχίου.
  • Επιδοτείται δενδροκοµικό τρακτέρ κατ’ εξαίρεση εφόσον υπάρχει ήδη αναπόσβεστο τρακτέρ στην εκµετάλλευση, εφόσον στο ΟΣ∆Ε του 2022 δεν έχει δηλωθεί δενδροκαλλιέργεια άνω των 10 στρεµµάτων. Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η εν λόγω έκταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 στρέµµατα.
  • Εµπλουτίζονται οι εξαιρέσεις από τις επιλέξιµες ιπποδυνάµεις βάσει του αλγορίθµου TERES.
  • Επιδοτούνται τα φωτοβολταϊκά. Ενδεικτικά για τα συνδεδεµένα στο δίκτυο φωτοβολταϊκά προβλέπεται µέγιστη δαπάνη στα 1000 ευρώ/kW και για τα αυτόνοµα στα 2.200 ευρώ/kW.

 


Για την πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης έχουν προβλεφθεί πιστώσεις 180 εκ. ευρώ, οι οποίες, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων θα αυξηθούν στα 230 εκ. ευρώ με υπερδέσμευση.   Προς το παρόν έχει γίνει κατανομή σε Περιφέρειες  για τα 180 εκ. ευρώ.

δ

Η ένταση (%) της παρεχόμενης στήριξης στο Βόρειο Αιγαίο είναι 70% για όλους (και για τους Νέους Γεωργούς)

∆ικαιούχοι

  1. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει:

1.1. Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να µην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους.

1.2. Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.

1.3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι.

1.4. Να µην είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι από οποιοδήποτε ταµείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουµένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παρ. γ, του Ν.1287/1982.

1.5. Να µην εκτίουν ποινή φυλάκισης.

1.6. Να είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υποµέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο µέτρο. ∆εν είναι επιλέξιµοι οι νεοεισερχόµενοι επαγγελµατίες αγρότες µε εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το µέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιµες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης.

Επιλέξιµες εκµεταλλεύσεις

Αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε µία εκµετάλλευση να είναι επιλέξιµη, είναι οι εξής:

Με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2022, η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) µεγαλύτερο ή ίσο των:

  • 12.000 ευρώγια την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
  • 8.000 ευρώ για όλα τα νησιά της Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  • 8.000 ευρώ για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις που αξιοποιούν  τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Ύψος αιτούµενου προϋπολογισµού

Για όλες τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις ως όριο αιτούµενου προϋπολογισµού που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς για τον προσδιορισµό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος αιτούµενος προϋπολογισµός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ µε την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε την Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού.

Επιλέξιµες δαπάνες

  1. Μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισµός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. Περιλαµβάνονται σταβλικές εγκαταστάσεις, µελισσοκοµικές εγκαταστάσεις όπως χώρος εξαγωγής µελιού και αποθήκες, εγκαταστάσεις προετοιµασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια, αποθήκες, θερµοκήπια κ.α.
  2. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού. Ειδικότερα ενισχύονται:

α) Εξοπλισµός ζωικής παραγωγής, όπως αµελκτικά συγκροτήµατα, ταινίες µεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήµατα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήµατα θέρµανσης και δροσισµού, ταΐστρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά.

β) Εξοπλισµός φυτικής παραγωγής όπως ξηραντήρια, συγκροτήµατα διαλογής, θάλαµοι ψύξης, συγκροτήµατα συσκευασίας κ.ά.

γ) Εξοπλισµός ο οποίος ενσωµατώνεται σε θερµοκήπια όπως εξοπλισµός θέρµανσης, εργαστηριακός εξοπλισµός ιστοκαλλιέργειας κ.ά.

2.1.2. Τρακτέρ, χορτοκοπτικά, χορτοσυλλεκτικά, ενσιροκοπτικά (κτηνοτροφικών φυτών κ.α.), οι φυτευτικές µηχανές, οι πατατοσυλλεκτικές, οι καροτοσυλλεκτικές, οι µηχανές συλλογής κρεµµυδιών, οι µηχανές συλλογής αρωµατικών και ανθοκοµικών φυτών, οι σταφυλοσυλλεκτικές, οι µηχανές συλλογής οπώρων, οι περονοφόροι φορτωτές, τα bobcat, τα µηχανήµατα διαχείρισης αποθηκών ζωοτροφών της εκµετάλλευσης και οι ενσιροδιανοµείς.

2.1.3.      Kινητές αµελκτικές µηχανές, ενσιρωδιανοµείς, µελιτοεξαγωγείς, µηχανές γαλουχίας, κινητές ταΐστρες και ποτίστρες κ.ά. Aναρτώµενα ή συρόµενα µηχανήµατα κατεργασίας εδάφους, σπαρτικές µηχανές, λιπασµατοδιανοµείς, ψεκαστικά µηχανήµατα (εξαιρούνται οι επινώτιοι ψεκαστήρες) και εξοπλισµός ασφαλείας, µηχανήµατα χορτονοµής (κοπτικά, συνθλιπτικά, συλλεκτικά και δετικά), συλλεκτικές µηχανές και εξοπλισµός συλλογής, ρυµουλκούµενα µε ανύψωση ή/και ανατροπή (πλατφόρµες απλές και ανατρεπόµενες, σκάλες ανύψωσης), κλαδευτικά αναρτώµενα και συρόµενα, φορητά αλυσοπρίονα, εξαρτήµατα ελκυστήρων αναρτώµενα (π.χ. ανυψωτικά, φορτωτές, αρπάγες, πιρούνες) κ.ά.

  1. Αγορά γης: Η αγορά αφορά κατά πλήρη κυριότητα νοµή και κατοχή απόκτηση αγροτεµαχίων τα οποία είναι όµορα µε «ήδη ιδιόκτητα αγροτεµάχια». Ως όµορα θεωρούνται τα αγροτεµάχια τα οποία διαθέτουν µεταξύ τους κοινή πλευρά ή χωρίζονται µεταξύ τους από οδό ή φυσική / τεχνητή διαµόρφωση του εδάφους που λειτουργεί ως αποδέκτης ή/και αγωγός αρδευτικών ή όµβριων υδάτων χωρίς την παρεµβολή άλλων αγροτεµαχίων. Ως αγορά όµορου αγροτεµαχίου θεωρείται και η περίπτωση όπου «ήδη ιδιόκτητο αγροτεµάχιο» κατέχεται εξ αδιαιρέτου από τον δικαιούχο και σε αυτόν µεταβιβάζεται το σύνολο του εναποµένοντος µεριδίου ώστε να αποκτά πλήρη κυριότητα (100%) του αγροτεµαχίου.
  2. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.
  3. Αγορά αυτοκινήτου µε ψυκτικό θάλαµο για την εξυπηρέτηση εκµετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή µανιταριών ή µελισσοκοµικού φορτηγού.
  4. Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Φωτοβολταϊκά συστήµατα συνδεδεµένα ή αυτόνοµα, γεωθερµικές αντλίες θερµότητας, αντλίες θερµότητας για παραγωγή θερµικής ενέργειας, ανεµογεννήτριες, καυστήρες βιοµάζας.
  5. Περιφράξεις του χώρου.

Για την αγορά τρακτέρ έως 100 ίππων

Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη για τρακτέρ διαµορφώνεται στα 125.000 ευρώ όπως δηλαδή και στην πρόσκληση του 2017. Ειδικότερα, για την αγορά τρακτέρ ισχύουν τα εξής:

Η ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόµησης του ελκυστήρα να είναι έως 36 µήνες προγενέστερη της ηµεροµηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.

Απαγορεύεται, η συγχρηµατοδότηση περισσοτέρων του ενός ελκυστήρων ανά επενδυτικό σχέδιο.

Απαγορεύεται η αγορά οποιουδήποτε ελκυστήρα στην περίπτωση που στις 31.12.2022 υπήρχε µη αποσβεσµένος ελκυστήρας στην εκµετάλλευση. Εξαιρείται η περίπτωση όπου πραγµατοποιείται αναδιάρθρωση της εκµετάλλευσης προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και αµπέλια, όπου δύναται να ενισχυθεί δενδροκοµικός ελκυστήρας υπό τις εξής συντρέχουσες προϋποθέσεις:

α. Να µην υφίσταται µη αποσβεσµένος δενδροκοµικός / αµπελουργικός ελκυστήρας στην εκµετάλλευση.

β. Στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να µην υπάρχει καλλιέργεια δέντρων ή/και αµπελιών σε έκταση µεγαλύτερη από 10 στρέµµατα.

γ.  Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η εν λόγω έκταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 στρέµµατα και η τυπική απόδοση από τις καλλιέργειες αυτές να υπερβαίνει το 40% της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης. Για τον συγκεκριµένο υπολογισµό λαµβάνεται υπόψη η τυπική απόδοση παραγωγικής (όχι νεαρής) φυτείας.

Για την προµήθεια ελκυστήρα η επιλογή της απαιτούµενης ισχύος για την κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης προσδιορίζεται µε βάση τον αλγόριθµο TEReS (συν 10 ίπποι). Κατ’ εξαίρεση δικαιολογείται η αγορά τρακτέρ:

α.  Έως 50 ίππων για καλλιέργεια µαστίχας σε έκταση τουλάχιστον 20 στρεµµάτων.

β. Έως 70 ίππων για καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αµπελώνων ή/και κηπευτικών ή/και αρωµατικών φυτών σε έκταση τουλάχιστον 35 στρεµµάτων.

γ. Έως 80 ίππων για καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αµπελώνων ή/και κηπευτικών ή/και αρωµατικών φυτών σε έκταση τουλάχιστον 60 στρεµµάτων. Ή για καλλιέργειες σε έκταση τουλάχιστον 100 στρεµµάτων

δ. Έως 70 ίππων για εκτροφή τουλάχιστον: 150 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους σε ορεινές περιοχές ή 300 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους στην υπόλοιπη χώρα ή 80 ΜΜΖ βοοειδών ή 100 χοιροµητέρων. Στην περίπτωση όπου η εκµετάλλευση κατέχει ή θα κατέχει µη αυτοκινούµενο ενσιροδιανοµέα, είναι δυνατή η αιτιολόγηση αγοράς τρακτέρ ιπποδύναµης ανάλογης των προδιαγραφών του ενσιροδιανοµέα και µέχρι 90 ίππων η οποία για λόγους εύρεσης του κατάλληλου τρακτέρ µπορεί να προσαυξάνεται µέχρι και 10 ίππους.

 

-----

ΓεωΟικονομοτεχνικές Μελέτες

"αρω-ΓΗ" 

Αλκαίου 14 Μυτιλήνη - Τηλ 22510 28330

----

 Δείτε όλη την πρόσκληση στο επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυναπτόμενο αρχείο Μέγεθος
Σχέδια Βελτιώσης Πρόσκληση.pdf 5.51 MB

Μοιράσου το άρθρο!

geotee