Αγροτικά - Αλιεία

13/04/2021 - 12:50

Ποσά ενίσχυσης από 37.500 € έως 40.000 € - Πρόγραμμα Νέων Γεωργών 2021

Ενημέρωση από : Γεω-Οικονομοτεχνικές Μελέτες "αρω-ΓΗ"

EKO

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών 2021
Ποσά ενίσχυσης από 37.500€ έως 40.000€

Προσοχή: οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) 2021

 

Η προκήρυξη του μέτρου προγραμματίζεται να γίνει από την Περιφέρεια το φθινόπωρο 2021.

Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου έτους 2021 είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 41 ετών, που ΘΑ υποβάλουν δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2021, και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί, ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 10.000 €. Ενδεικτικά παραδείγματα ελάχιστων απαιτήσεων για το ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας:

ε

Ασφαλώς και μπορεί να υπάρχει οποιοσδήποτε συνδυασμός καλλιεργειών ή ζώων ή καλλιεργειών και ζώων ώστε να επιτευχθεί το ελάχιστο μέγεθος δυναμικότητας 10.000€.

Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.

Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται σε 2 δόσεις, με την 1η δόση (το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση (30%) να καταβάλλεται εντός 4 ετών από την ένταξη. 

Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το ποσό ενίσχυσης της φυτικής παραγωγής είναι 37.500 €, ενώ το ποσό αυτό αυξάνεται και διαμορφώνεται σε 40.000 € για τη ζωική παραγωγή (στη μελλοντική κατάσταση).

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή/και συνδυασμός τους. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκ- μετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμε- τάλλευσης 2021.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων

• Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.

• Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής.

• Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

• Υποβάλλουν ΟΣΔΕ 2021.

• Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα για τα φυσικά πρόσωπα.

• Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.

Δεσμεύσεις

Κατά το έτος ολοκλήρωσης θα πρέπει να επιτύχουν τυπική απόδοση αυξημένη κατά 20% και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη ή ίση των 14.000 €. Μετά το έτος ολοκλήρωσης, ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για 4 έτη και να μην υπολείπεται η τυπική απόδοση των 14.000 €. Συνεπώς, οι συνολικές δεσμεύσεις των νέων αγροτών είναι 7-8 έτη. Οι νέοι αγρότες υποχρεούνται να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό έως το πέρας των δεσμεύσεων.

Βαθμολογία

Στη βαθμολογία πριμοδοτούνται, ενδεικτικά, οι κάτοχοι πτυχίου, η συμμετοχή σε ομάδες παραγωγών, τα άτομα με χαμηλό εισόδημα (έτος 2020), οι άνεργοι (άνω του 1 έτους), οι κάτοικοι ορεινών περιοχών και κοινοτήτων με μικρό πληθυσμό (<2.500 κατοίκων), η ιδιοκτησία (ιδιόκτητες εκτάσεις ή/και ζωικό κεφάλαιο), η αρχική δυναμικότητα εισόδου στο πρόγραμμα, η μελλοντική βιολογική καλλιέργεια ή εκτροφή, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στην αιγοπροβατοτροφία, στη μελισσοκομία, στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, στην παραγωγή ζωοτροφών και την καλλιέργεια ελαιώνων.

Ελάχιστη βαθμολογία: 45 μόρια (κλίμακα βαθμολογίας 100 μορίων).

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει όχι μόνο τη σύνταξη του φάκελου υποψηφιότητας του Νέου Γεωργού αλλά και τη σωστή προετοιμασία (σύνταξη μισθωτηρίων, μέτρηση αγροτεμαχίων με GPS, μεταβίβαση δικαιωμάτων σε περίπτωση που απαιτείται) για να υποβληθεί η δήλωση ΟΣΔΕ 2021. Για εμάς ο κάθε υποψήφιος Νέος Γεωργός είναι μια μοναδική περίπτωση και προσπαθούμε να προσφέρουμε πάντα τις καλύτερες υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

τηλ. :  22510 28330

Μυτιλήνη - Αλκαίου 14

ads

Μοιράσου το άρθρο!