Αγροτικά - Αλιεία

19/11/2019 - 09:58

Τα 169 ονόματα δικαιούχων για το 14χίλιαρο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Το Lesvosnews.net  σας παρουσιάζει πρώτο τους   Πινάκες αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020», για την Περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου. 

 Περιλαμβάνονται: 

  1. Πίνακας αιτήσεων που επιλέγονται για στήριξη. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 169 επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 2.366.000,00 €..
  2. Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη και τους λόγους απόρριψής τους. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 10 μη επιλέξιμες αιτήσεις

Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων εκκινούν την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξης και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους ανωτέρω πίνακες έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής με την έννοια του άρθρου 25 του νόμου 2690/1999 κατά της παρούσας. Οι ενδικοφανείς προσφυγές ασκούνται άπαξ, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της απόφασης ανάρτησης πίνακα.

 

Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Η οικονοµική ενίσχυση χορηγείται µε τη µορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αµέσως µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη µε προϋποθέσεις την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσµεύσεων.  Η  α΄ δόση θα χορηγηθεί άμεσα

– Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται µε επιλέξιµες δαπάνες ή κόστη.

Υπενθυμίζουμε ότι σκοπός του προγράμματος  ήταν  η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, βάση της υφιστάμενης κατάστασης. 

Διαβάστε αναλυτικά τους πίνακες  με τα 169 άτομα  που έχουν εγκριθεί και τα 10 άτομα που έχουν απορριφθεί  (κλικ στις καρτέλες για μεγέθυνση) 

1

2

3

4

Πίνακας απορριπτόμενων

aa

 

 

------------

Δείτε τα ονόματα και στις κάρτες που ακολουθούν ( για ευκολία των επισκεπτών της ιστοσελίδας από κινητά)

Μοιράσου το άρθρο!