Ανακοινώσεις Φορέων

29/09/2011 - 09:20

Κείμενο Αγροτικών Ιατρών Λέσβου για το ρεπό μετά την εφημερεία

Προς: Διοίκηση ΓΝΝ Μυτιλήνης “Βοστάνειο” και Διοικήσεις Κέντρων Υγείας Καλλονής, Πολιχνίτου, Πλωμαρίου, Άντισσας

Θέμα: Αντισταθμιστική Ανάπαυση μετά από Εφημερία ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

Σε σχέση με τη μεμονωμένη κλήση σε απολογία συναδέλφου για απουσία λόγω λήψης ημέρας αντισταθμιστικής ανάπαυσης μετά από εφημερίες και τις αναφορές της διευθύντριας του Κέντρου Υγείας Πολιχνίτου κας Χριστοπούλου, θα θέλαμε να εκφράσουμε την έκπληξή μας, αφού λήψη ημερών αντισταθμιστικής ανάπαυσης δε λαμβάνει μόνο μία συνάδελφος, αλλά πολλοί αγροτικοί γιατροί, και μάλιστα αυτό συμβαίνει εδώ και πολλούς μήνες, σύμφωνα πάντα με το νομικό πλαίσιο που είναι σαφές. Αντιθέτως, ο νόμος 3754/2009 στον οποίον αναφέρονται τα διάφορα έγγραφα με βάση τα οποία έγινε η αναφορά της κυρίας Χριστοπούλου και η κλήση σε απολογία, δεν έχει καμία σχέση, αφού δεν αναφέρεται ο νόμος αυτός στους αγροτικούς γιατρούς και απορούμε που γίνεται επίκληση αυτού του νόμου, διότι δεν ανήκουμε σε βαθμίδα της ιεραρχίας των Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., αλλά ανήκουμε στο πάσης φύσεως ιατρικό προσωπικό, που υπηρετεί με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπαγόμαστε στις συναφείς διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Από τις διατάξεις δε αυτές όπως και από το συναφές παράγωγο δίκαιο προκύπτει, ότι δικαιούμαστε ρεπό μετά από ενεργό εφημερία.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.3Α του Ν.3580/2007 “Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 134), «Η κατά το άρθρο 1 του α.ν.67/1968 (ΦΕΚ Α’ 303) υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ορίζεται εννεάμηνη για τους υπόχρεους ιατρούς, που διορίζονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Οι υπόχρεοι ιατροί υπηρετούν υποχρεωτικώς το πρώτο τρίμηνο από αυτό το χρονικό διάστημα διαδοχικά, με ισόχρονη τοποθέτησή τους, στον παθολογικό και χειρουργικό τομέα του νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το Περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας, όπου έχουν τοποθετηθεί. Το υπολειπόμενο εξάμηνο ο υπόχρεως υπηρετεί στο Περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας, όπου έχει τοποθετηθεί. Κατά την περίοδο της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ο ιατρός δικαιούται κανονικής αδείας δεκαπέντε (15) ημερών». Οι Ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικοί Ιατροί) (βλ. άρθρο 1 του Α.Ν.67/1968 “Περί λήψεως μέτρων για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου”/ΦΕΚ Α’ 303 και άρθρα 22, 23 και 24 του Ν.2071/1992 “Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας”/ΦΕΚ Α’ 123), προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου δυνάμει Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αμοίβονται με αποδοχές 16ου Μισθολογικού Κλιμακίου δυνάμει του Ν.3205/2003 “Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 297), και ανήκουν στο πάσης φύσεως ιατρικό προσωπικό, συγκαταλεγόμενοι, ως Αγροτικοί Ιατροί, στη κατηγορία των Ιατρών των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Πολυδύναμων Ιατρείων και Περιφερειακών Ιατρείων. Συμμετέχουν πλήρως στα μηνιαία Προγράμματα εφημεριών, η δε συμμετοχή αυτή τόσο των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των μελών Δ.Ε.Π. Τμημάτων Ιατρικής όσο και όλων των Ιατρών που με οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα Νοσοκομεία, είναι υποχρεωτική για όλους τους βαθμούς και βαθμίδες, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες (βλ. άρθρο 45 παρ.1 Ν.3205/2003 και ενδεικτικά υπ’αριθ.Υ10α/Γ.Π.2553/29-01-2010/ΦΕΚ Β’ 78/29-01-2010 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τις εφημερίες των Ιατρών του έτους 2010).

Η χορήγηση ισοδύναμης αντισταθμιστικής ανάπαυσης (ρεπό) στον Αγροτικό Ιατρό, ύστερα από εφημερία (υπερωριακή απασχόληση), αποτελεί αναφαίρετο εργασιακό δικαίωμα με αυξημένη τυπική ισχύ.

Το δικαίωμα αυτό απορρέει από τη παρ.3 του άρθρου 1 του Π.Δ.88/ 1999 “Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ” (ΦΕΚ Α’ 94), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από τη παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ.76/2005 “Τροποποίηση του Π.Δ.88/1999 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου” (ΦΕΚ Α’ 117) σε συνδυασμό με τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 του Π.Δ.88/1999, όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 2 και 3 του Π.Δ.76/2005. Συγκεκριμένα, οι διατάξεις του Π.Δ.88/1999, στις οποίες περιλαμβάνεται και η χορήγηση ρεπό, εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ.88/1999, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.76/2005, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.88/ 1999 και τα άρθρα 7 και 8 του Ν.2639/1998, ανήκει στην αρμοδιότητα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι δε Κοινωνικοί Επιθεωρητές αλλά και οι Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., δύνανται συνδυαστικά και κατ’ αρμοδιότητα, να διενεργούν ελέγχους στους χώρους εργασίας του ιδιωτικού αλλά και του δημοσίου τομέα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εφαρμόζονται οι επί μέρους ρυθμίσεις της παραπάνω νομοθεσίας. Οι Οδηγίες 93/104/ΕΚ και 2000/34/ΕΚ, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό μας δίκαιο με τα ως άνω Προεδρικά Διατάγματα 88/1999 και 76/2005 και κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο από την Οδηγία 2003/88/ΕΚ, έχουν αυξημένη τυπική ισχύ δυνάμει του άρθρου 28 παρ.1 του ισχύοντος Συντάγματος και επικρατούν κάθε άλλης αντίθετης διάταξης Νόμου. Περαιτέρω, το ως άνω Π.Δ.88/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ.76/2005, έχει ερμηνευθεί αυθεντικά από τις υπ’αριθ.144/2006, 0067/2007, 106/2007, 107/2007 Πράξεις του Τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα Πρακτικά της 9ης Συνεδρίασης της 20-05-2008 του Τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα Πρακτικά της 14ης Γενικής Συνεδρίασης της 26-06-2008 και της 22ης Γενικής Συνεδρίασης της 26-11-2008 αντίστοιχα της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως και τις Αποφάσεις της 03-10-2000 (Υπόθεση Simap), της 03-07-2001 (Υπόθεση CIG), της 09-09-2003 (Υπόθεση Jaeger), 05-10-2004 (Υπόθεση Pfeiffer), της 01-12-2005 (Υπόθεση Dellas) του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τέλος, δυνάμει του άρθρου 4 παρ.1 και 2 του ισχύοντος Συντάγματος, «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» (παρ.1) και «…… έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις» (παρ.2). Παρέπεται, ότι οι Αγροτικοί Ιατροί δικαιούνται ρεπό, ύστερα από εφημερία, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους συναδέλφους τους Νοσοκομειακούς Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., τους Πανεπιστημιακούς Ιατρούς και τους Ειδικευόμενους Ιατρούς, δυνάμει του άρθρου 2 του Ν.3754/2009 “Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με το Π.Δ.76/2005 και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 43).

Σε εφαρμογή των παραπάνω, αυτή τη βδομάδα, από 26/9/2011 έως 30/09/2011, όπως προκύπτει από τα προγράμματα εφημεριών και τις υπάρχουσες ανάγκες των Περιφερικών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας, θέλουμε να ενημερώσουμε ότι θα κάνουν χρήση αντισταθμιστικής ανάπαυσης οι αγροτικοί γιατροί ως ακολούθως:

[Την Τρίτη 27/9/2011 λαμβάνουν ρεπό 4 συνάδελφοι, την Τετάρτη 28/9/2011 λαμβάνουν ρεπό 4 συνάδελφοι, την Πέμπτη 29/9/2011 λαμβάνουν ρεπό 4 συνάδελφοι, και την Παρασκευή 30/9/2011 λαμβάνει ρεπό 1 συνάδελφος] *

Επίσης, οι παρακάτω αγροτικοί γιατροί θα λάβουν το ρεπό τους την τρέχουσα βδομάδα, αλλά δεν έχει καθοριστεί ακόμα συγκεκριμένη ημέρα: [6 ονόματα] *

[25 υπογραφές]*

* στο επίσημο κείμενο που κατατέθηκε, στη θέση των αγκυλών αναγράφονται τα ονόματεπώνυμα των αγροτικών και συγκεκριμένες ημερομηνίες που λαμβάνει ο καθένας το ρεπό του. Μέχρι να επικοινωνήσουν οι διαχειριστές του blog με όλους, δε θα δημοσιοποιηθούν ονοματεπώνυμα.

Μοιράσου το άρθρο!