Εργασία

28/09/2011 - 13:09

4 θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Λέσβου....με βιογραφικό σημείωμα!!!

Ο Δήμαρχος Λέσβου καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχολούνται στο Δήμο, με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα

Αναλυτικά η προκήρυξη:

Ο Δήμαρχος Λέσβου έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» - Την εγκύκλιο 55/74802/29-12-2010 «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων» - Την παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τ. Α') - Το γεγονός ότι ο Δήμος Λέσβου δικαιούται σύμφωνα με τα πληθυσμιακά του δεδομένα δεκατρείς (13) Ειδικούς Συμβούλους, Ειδικούς Συνεργάτες και Επιστημονικούς Συνεργάτες, όσοι είναι και οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου. Καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχολούνται στο Δήμο, με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα: Α) Μίας θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα λειτουργίας Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και Παιδικών Σταθμών, Β) Μίας θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα Οργάνωσης των Υπηρεσιών Γραφείου Δημάρχου, Γ) Μίας θέσης ειδικού συνεργάτη με αντικείμενο την αντιμετώπιση θεμάτων Πολιτικής Προστασίας, Δ) Μίας θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα Χωροταξίας Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται. Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο τίτλο. Οι υποψήφιοι πρέπει: - Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007) - Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού, (21 ο έτος) της ηλικίας (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007) - Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007) - Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007) - Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007) - Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007) Η πλήρωση των θέσεων των Ειδικών Συνεργατών, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07. Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου θα έχουν προσληφθεί, Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετούν. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με: 1. βιογραφικό σημείωμα, 2. υπεύθυνη δήλωσή τους, για την πλήρωση των γενικών προσόντων διορισμού (α. 11-17, Ν. 3584/07), 3. αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών, 4. οποιαδήποτε κατά την κρίση τους σχετικά δικαιολογητικά, θα κατατίθενται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, στα γραφεία του Δήμου, (Ελ. Βενιζέλου 13-17, αρμόδια υπάλληλος κα. Ταξείδη Άννα (τηλ.2251041504) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Λέσβου έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» - Την εγκύκλιο 55/74802/29-12-2010 «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων» - Την παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τ. Α') - Το γεγονός ότι ο Δήμος Λέσβου δικαιούται σύμφωνα με τα πληθυσμιακά του δεδομένα δεκατρείς (13) Ειδικούς Συμβούλους, Ειδικούς Συνεργάτες και Επιστημονικούς Συνεργάτες, όσοι είναι και οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου.

Καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχολούνται στο Δήμο, με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα:

Α) Μίας θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα λειτουργίας Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και Παιδικών Σταθμών, Β) Μίας θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα Οργάνωσης των Υπηρεσιών Γραφείου Δημάρχου, Γ) Μίας θέσης ειδικού συνεργάτη με αντικείμενο την αντιμετώπιση θεμάτων Πολιτικής Προστασίας, Δ) Μίας θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα Χωροταξίας Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται. Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο τίτλο. Οι υποψήφιοι πρέπει: - Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007) - Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού, (21 ο έτος) της ηλικίας (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007) - Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007) - Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007) - Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007) - Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007)

Η πλήρωση των θέσεων των Ειδικών Συνεργατών, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07. Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου θα έχουν προσληφθεί, Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετούν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με: 1. βιογραφικό σημείωμα, 2. υπεύθυνη δήλωσή τους, για την πλήρωση των γενικών προσόντων διορισμού (α. 11-17, Ν. 3584/07), 3. αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών, 4. οποιαδήποτε κατά την κρίση τους σχετικά δικαιολογητικά, θα κατατίθενται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, στα γραφεία του Δήμου, (Ελ. Βενιζέλου 13-17, αρμόδια υπάλληλος κα. Ταξείδη Άννα (τηλ.2251041504) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον τύπο, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, θα αναρτηθεί στο «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου. Ο Δήμαρχος Δημήτριος Βουνάτσος

Μοιράσου το άρθρο!