Εργασία

30/01/2011 - 11:00

Προσεχώς νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για ανέργους

30/01/2011 ώρα 11:00

Τα προγράμματα φιλοδοξούν να δώσουν «ανάσα» στην αγορά , όπου ολοένα και περισσότερα λουκέτα μπαίνουν καθημερινά σε επιχειρήσεις, η ανεργία καλπάζει, ενώ τα προβλήματα της «μαύρης εργασίας» και των ελαστικών μορφών απασχόλησης επιδεινώνεται ραγδαία. Η λίστα ανέργων του ΟΑΕΔ μακραίνει με τους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του να φτάνουν στους 653.552, αυξανόμενοι κατά 4,18% το Δεκέμβριο του 2010 σε σχέση με τον ακριβώς προηγούμενο μήνα. Από αυτούς, περίπου 400.000 δεν παίρνουν ούτε το πενιχρό επίδομα ανεργίας, ενώ οι αναγγελίες προσλήψεων μειώθηκαν τον περασμένο μήνα κατά 11,42% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2009. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, Σάββας Ρομπόλης, προειδοποιεί ότι η ανεργία θα αυξηθεί στο 22% φέτος με τη «στρατιά» των ανέργων να αριθμεί 1.150.000 ανθρώπους.

Υπό το βάρος της ψυχρής λογικής των αριθμών, τα προγράμματα του ΟΑΕΔ ίσως ανακουφίσουν χιλιάδες ανέργους που έχουν μείνει χωρίς εργασία και αναζητούν απελπισμένα τρόπους για να επιβιώσουν και να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Το ζητούμενο, όμως, για να είναι επιτυχή αυτά τα προγράμματα είναι να υπάρχει βούληση και από τις επιχειρήσεις να ενταχθούν σε αυτά και να προσλάβουν ανέργους.

Αναλυτικά:

Τετραετές πρόγραμμα για 40.000 ανέργους Συγκεκριμένα, συνεχίζεται η εφαρμογή του ειδικού τετραετούς προγράμματος για επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων. Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί το κίνητρο στις επιχειρήσεις για πλήρη απασχόληση 40.000 ανέργων με έμφαση στους νέους κάτω των 30 ετών και στις ειδικές ομάδες ανέργων (όσοι πλησιάζουν στη σύνταξη, μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών και άνεργες άνω των 50 ετών, πολύτεκνοι/νες, τρίτεκνοι/ες και αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών). Το πρόγραμμα προβλέπει την κάλυψη άνω των 20.000 θέσεων εργασίας για τη Μακεδονία και τη Θράκη και απευθύνεται σε ιδιωτικές επχιειρήσεις με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 εργαζομένους. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δε θα πρέπει να έχει προβεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Δεν υπάγονται, μεταξύ άλλων, τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρίες προσωρινής απασχόλησης, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, επιχειρήσεις στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων και ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία. Επίσης, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ανέργων που κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα έχουν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση. Οι άνεργοι οι οποίοι θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. Για τους κοινούς ανέργους η επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών είναι 100% για το πρώτο έτος, 75% για το δεύτερο έτος, 50% για το τρίτο έτος και 25% για το τέταρτο έτος. Για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων, η επιχορήγηση είναι 100% για το πρώτο και δεύτερο έτος και 50% για το τρίτο και το τέταρτο έτος. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι τετραετής. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για ένα έτος ακόμα. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ' όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος που ανέρχεται συνολικά σε 60 μήνες. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύμβασης εργασίας. Εργασιακή εμπειρία Στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 10.000 ανέργους 16-24 ετών σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα στοχεύει άλλο ένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για άλλους δώδεκα μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας. Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις, εκτός από εκείνες που προχωρούν σε μείωση προσωπικού στη διάρκεια του εξαμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση απόλυσης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα δεν υπάγονται οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται προβληματικές, οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους, επιχειρήσεις καθαριότητας και φύλαξης, επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους τις βραδινές ώρες πέρα από τις 22.00, τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρίες προσωρινής απασχόλησης καθώς και ορισμένες άλλες επιχειρήσεις.

Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να είναι 16-24 ετών, νεοεισερχόμενοι στην αγορά και να μην έχουν ασφαλιστεί για περισσότερες από 150 ημέρες ασφάλισης. Ακόμη, θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτομα που κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Η επιχορήγηση για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας διαρκεί μέχρι 12 μήνες, Το ποσό επιχορήγησης είναι το ποσό ασφαλιστικών εισφορών των κλάδων σύνταξης, ασθενείας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως αυτό υπολογίζεται επί του 80% του κατώτατου βασικού μισθού, ή επί των ακαθόριστων μηνιαίων αποδοχών του 80% του κατώτατου ημερομισθίου, όπως ορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν για επιπλέον δώδεκα μήνες, εφόσον μετατρέψουν τη σύμβαση εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας, με την υποχρέωση να διατηρήσουν τους νέους και τις νέες που υπάγονται στο πρόγραμμα απασχόλησης για επιπλέον έξι μήνες δίχως επιχορήγηση.

Επιχορήγηση εισφορών

Η επιχορήγηση για τη σύμβαση εργασίας αντιστοιχεί στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζόμενων) και στο 70% των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις παλιές θέσεις εργασίας και τις θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας όσο διαρκεί η σύμβαση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι μηνών και μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών. Σε περίπτωση αποχώρησης του επιχορηγούμενου πριν από τη λήξη της σύμβασής του, η επιχείρηση οφείλει να τον αντικαταστήσει για το υπόλειπόμενο χρονικό διάστημα με άνεργο νέο εντός 30 ημερών. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ' όλη τη διάρκεια του β' σταδίου του προγράμματος (σύμβαση εργασίας) που ανέρχεται συνολικά σε 12 μήνες επιχορήγηση και 6 μήνες δέσμευση.

Μοιράσου το άρθρο!