Κοινωνία

30/06/2020 - 10:34

Από 75 έως 490 ευρώ μηνιαίως το οικονομικό βοήθημα των αιτούντων άσυλο

Όροι παροχής οικονομικού βοηθήματος σε αιτούντες διεθνή προστασία [ΦΕΚ Β 2587/2020] ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ με αριθμό οικ.16987/2020 Όροι παροχής οικονομικού βοηθήματος σε αιτούντες διεθνή προστασία - έτος 2020 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 2587, 26 Ιουνίου 2020).

m

Παροχή οικονομικού βοηθήματος υπό το πρόγραμμα

 1. Το οικονομικό βοήθημα συνίσταται σε ένα σταθερό ποσό που παρέχεται στους ωφελούμενους σε μηνιαία βάση μέσω προπληρωμένης, ηλεκτρονικής, επαναφορτιζόμενης κάρτας, με σκοπό την αντιμετώπιση βασικών αναγκών διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, προσωπικής υγιεινής, τηλεπικοινωνιών, μετακινήσεων εντός του τόπου διαμονής και βασικές σχολικές και φαρμακευτικές δαπάνες.
 2. Η προμήθεια της κάρτας, η διανομή και η πίστωση των καρτών με το οικονομικό βοήθημα πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο του προγράμματος, κατόπιν περιοδικού ελέγχου ότι οι ωφελούμενοι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα. Οι ωφελούμενοι έχουν την υποχρέωση να εμφανίζονται για την πραγματοποίηση του εν λόγω ελέγχου.

 3. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους, όπως τα μέλη αυτά ορίζονται στην περ. Θ΄ του άρθρου 2 του ν. 4636/2019, αποτελούν τις ωφελούμενες μονάδες, στις οποίες αντιστοιχεί κατά κανόνα μία κάρτα, εκτός εάν ο υπεύθυνος του προγράμματος κατόπιν σχετικής αξιολόγησης προβαίνει στην έκδοση επιπλέον καρτών και για άλλα άτομα της μονάδας, για λόγους προστασίας και κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχή υποδοχής.

 4. Η ανάληψη μετρητών επιτρέπεται έως του ποσοστού 20% του μηνιαίου οικονομικού βοηθήματος.

 5. Κάθε ενημέρωση ή ειδοποίηση σχετικά με το οικονομικό βοήθημα πραγματοποιείται σε γλώσσα που οι ωφελούμενοι κατανοούν.

 Ύψος οικονομικού βοηθήματος

 1. Το ύψος του οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της ωφελούμενης μονάδας και διακρίνεται σε πλήρες και μερικό. Το μερικό οικονομικό βοήθημα καταβάλλεται στους ωφελούμενους που διαμένουν σε θέσεις στέγασης στις οποίες παρέχεται σίτιση.
 2. Το ύψος του πλήρους οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται ως εξής:
  α. 150,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα ενός ατόμου,
  β. 320,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα δύο έως τριών ατόμων,
  γ. 420,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα τεσσάρων έως πέντε ατόμων,
  δ. 490,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα έξι ατόμων και άνω.

 3. Το ύψος του μερικού οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται ως εξής:
  α. 75,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα ενός ατόμου,
  β. 160,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα δύο έως τριών ατόμων,
  γ. 210,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα τεσσάρων έως πέντε ατόμων,
  δ. 245,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα έξι ατόμων και άνω.

 Διακοπή και περιορισμός οικονομικού βοηθήματος

Για τον περιορισμό, τη διακοπή ή την τυχόν ανανέωση του οικονομικού βοηθήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4636/2019, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 Τερματισμός οικονομικού βοηθήματος

 1. H παροχή του οικονομικού βοηθήματος τερματίζεται αυτοδίκαια εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση, στον Υπεύθυνο του Προγράμματος, της επίδοσης απόφασης χορήγησης διεθνούς προστασίας ή τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας.
 2. Για την προστασία της οικογενειακής ενότητας, η προθεσμία της παρ. 1 εκκινεί από την γνωστοποίηση έκδοσης απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας για όλα τα μέλη της οικογένειας.

 3. Το οικονομικό βοήθημα τερματίζεται άμεσα όταν ο ωφελούμενος παραιτείται ρητά από την αίτηση διεθνούς προστασίας κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης στον Υπεύθυνο του Προγράμματος.

 4. Ο Υπεύθυνος του Προγράμματος και οι Εταίροι Υλοποίησης υποχρεούνται στην πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και οφείλουν να γνωστοποιούν άμεσα στην αρμόδια Αρχή Υποδοχής οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας.

 Παράταση παροχής οικονομικού βοηθήματος

 1. Η παροχή του οικονομικού βοηθήματος παρατείνεται για διάστημα δύο (2) μηνών από την επίδοση της απόφασης χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, κατά το άρθρο 82 ν. 4636/2019, σε οικογένειες, μέλος των οποίων αντιμετωπίζει πολύ σοβαρούς λόγους υγείας, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του.
 2. Για τις ωφελούμενες σε προχωρημένη (από την 32η εβδομάδα κύησης και εντεύθεν) ή επαπειλούμενη εγκυμοσύνη και σε κατάσταση λοχείας, και για τα μέλη της οικογένειάς τους, η παροχή του βοηθήματος τερματίζεται κατά τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών από τον τοκετό.

 3. Με απόφαση της αρμόδιας Αρχής Υποδοχής δύναται το οικονομικό βοήθημα να παρέχεται κατ’ εξαίρεση για διάστημα έως τριών μηνών σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησής τους δεν ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα, και στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν λόγοι ευαλωτότητας.

 4. Με την παρέλευση των χρονικών διαστημάτων που προβλέπονται στις ως άνω παραγράφους, ο τερματισμός των παροχών επέρχεται αυτοδίκαια.

 Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις

 1. Η καταβολή οικονομικού βοηθήματος σε ωφελούμενους που, κατά τον χρόνο δημοσίευσής της παρούσας το λαμβάνουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την επίδοση της απόφασης χορήγησης διεθνούς προστασίας, τερματίζεται αυτοδίκαια. Εξαιρούνται οι ωφελούμενες σε προχωρημένη ή επαπειλούμενη εγκυμοσύνη και σε κατάσταση λοχείας και τα μέλη της οικογένειάς τους, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από τον τοκετό, καθώς.
 2. Έως την έναρξη ισχύος των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 της παρούσας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. 6382/2019 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.

 3. Η παρούσα υπουργική απόφαση αφορά παροχές προς ωφελούμενους έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της, εκτός από αυτές της παρ. 4 του άρθρου 2, οι οποίες ισχύουν από την 1η Δεκεμβρίου 2020, καθώς και αυτές των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3, οι οποίες ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Μοιράσου το άρθρο!