Οικονομία

13/05/2019 - 12:11

4,22 εκατ. ευρώ στο Leader Λέσβου - Αιτήσεις από 21 Μαΐου έως 5 Αυγούστου - Αναλυτικά οι δράσεις

Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Λέσβου. Έργα ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για τη Νήσο Λέσβο. Ανακοίνωση από την ΕΤΑΛ ΑΕ

Ανακοινώνεται η δημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD, Λέσβου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικαιούχοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο υποδράσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε  4.227.500,00 ευρώ και κατανέμεται σε υποδράσεις, ειδικότερα:

ΔΡΑΣΗ: 19.2.1 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

19.2.1.2: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

ΔΡΑΣΗ: 19.2.2- ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ.

19.2.2.2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ/Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.

19.2.2.3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.

19.2.2.4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.

19.2.2.5: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΤΛ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.

ΔΡΑΣΗ: 19.2.3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ /  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

19.2.3.1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ/Η ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.

19.2.3.3: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.

19.2.3.4: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.

19.2.3.5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΤΛ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.

ΔΡΑΣΗ: 19.2.6 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΩΝ

19.2.6.2: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΔΡΑΣΗ: 19.2.7 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

19.2.7.3: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ/Η ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ.

19.2.7.7: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΡΑΧΕΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ.

19.2.7.8: ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ.

Οι Δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος τον Δήμο Λέσβου, και απευθύνεται σε, φυσικά πρόσωπα που συστήνουν επιχείρηση ή νομικά πρόσωπα όπως ορίζονται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα).

 

Δικαιούχοι για όλες τις υποδράσεις μπορεί να είναι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Η ένταση ενίσχυσης και οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί , είναι:

  • Για την υποδράση 19.2.1.2 : 100%    (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)
  • Για την υποδράση 19.2.2.2 : 75%    (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)
  • Για τις υποδράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.4., και 19.2.2.5. : 65%    (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)
  • Για την υποδράση 19.2.3.1: 75%  (Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, παράρτημα ΙΙ)
  • Για τις υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5: 55% (Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14)
  • Για την υποδράση 19.2.6.2: 75%  (Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρα 21 & 26, Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 )
  • Για τις υποδράσεις 19.2.7.3, 19.2.7.7 και 19.2.7.8 : 65% (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)

 

Η Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης είναι η ΤΡΙΤΗ, 21 ΜΑΙΟΥ 2019 και ώρα 13:00

και

Η Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης, ΔΕΥΤΕΡΑ, 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 και ώρα 15:00.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΕΤΑΛ Α.Ε. Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ την  δυνητικό δικαιούχο.

Τις επόμενες εβδομάδες θα εξελιχθεί μια εντατική διαδικασία ενημέρωσης σε συνέχεια τακτικών συναντήσεων και συσκέψεων που θα ανακοινώνεται ή με δελτία τύπου, ή μέσω των κοινωνικών δικτύων και πάντα στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε.

Καλούμε όλους τους Ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στις ανοικτές δραστηριότητες δημοσιοποίησης και ενημέρωσης της ΕΤΑΛ Α.Ε. που ανακοινώνονται μέσω διαδικτύου, και να μην διστάζουν να απευθύνονται στην εταιρεία για οποιαδήποτε πληροφορία.

Για να είναι εφικτή η πρόσκληση αυτή συνεργάσθηκαν Υπηρεσίες της ΕΥΚΕ, του ΥΠΑΑΤ (ΕΥΔ ΠΑΑ & ΕΥΕ ΠΑΑ), αλλά και η ΕΥΔ Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα Στελέχη των οποίων ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε - Ε.Τ.Α.Λ Α.Ε., Ερμού 4 81131 Μυτιλήνη Λέσβος, www.etal-sa.gr, 22510 29400/29577, inquiries@etal-sa.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ Γενικός Διευθυντής, και ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΥΛΑΚΩΝΗΣ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΚΟΝΑΚΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΛΟΥΔΗ,ΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΚΟΣ.

Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΕΤΑΛ Α.Ε., είτε μέσω του διαδικτύου www.etal-sa.gr και διατίθενται δωρεάν.


-----------------

Δεϊλόγκος Γατσής ΟΕ 

Γεω-οικονομοτεχνικές Μελέτες

Αλκαίου 14 - Μυτιλήνη 

τηλ 2251 0 28330

 

Επισυναπτόμενο αρχείο Μέγεθος
Περίληψη πρόσκλησης.pdf 1009.93 KB

Μοιράσου το άρθρο!

εοδυ