Οικονομία

27/09/2012 - 15:09

Μέχρι 5 Οκτωβρίου η ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών στο Δήμο Λέσβου

Μέχρι 5 Οκτωβρίου η ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών στο Δήμο Λέσβου

trong>Την Παρασκευή  5 Οκτωβρίου 2012 λήγει η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Λέσβου στα πλαίσια του ν. 4038/2012 και σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 20124/08.06.2012. 

Συγκεκριμένα στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
 
 Τα ευεργετήματα που προκύπτουν από την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών για τον οφειλέτη, είναι τα εξής:
ί) εφάπαξ καταβολή, με απαλλαγή ποσοστού 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
ii) από δύο (2) μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
iii)από δεκατρείς (13) μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
iv)από είκοσι πέντε (25) μέχρι τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
ν) από τριάντα επτά (37) μέχρι σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
vi) από σαράντα εννέα (49) μέχρι εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
 
Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής, χορηγείται στους υπόχρεους αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας διάρκειας. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου και στα  τηλέφωνα 2251350592 και 2251350593 και στις κατά τόπους δημοτικές ενότητες.    
 

Μοιράσου το άρθρο!