Οικονομία

30/09/2020 - 16:45

Παράταση στο πρόγραμμα «Δημοσιές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών»

Σε συνέχεια της από 30.07.2020, Α.Π.: 20959, Κωδικός Πρόσκλησης: 63.1 - CLLD 27, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4341, Έκδοση: 1.0, «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’[για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) δημοσιευμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD Λέσβου του ΕΠΑΛΘ, συνεδρίασε η Επιτροπή διαχείρισης του Τ.Π. και εξέτασε αιτήματα παράτασης του Χρονοδιαγράμματος της πρόσκλησης.

Με την απόφαση της συνεδρίασης νο.27/24.09.2020, τροποποιείται το άρθρο 5 της πρόσκλησης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής - οριστικοποίησης στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ είναι πλέον η ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ώρα 16:00.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ:

αφενός τα στελέχη του  Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων  και 

αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού  χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr

Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=kodik_entupa, πριν την υποβολή της πρότασης.

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΕΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. - ΕΤΑΛ Α.Ε. στη διεύθυνση: ΕΡΜΟΥ 4, 81131, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΕΣΒΟΣ, τις ώρες 09:00 - 15:00, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Μοιράσου το άρθρο!