Οικονομία

31/07/2020 - 07:44

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα Δημοσίου Χαρακτήρα του CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Νήσου Λέσβου «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, και ειδικότερα του Μέτρου 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικαιούχοι, ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους και Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα να υποβάλλουν προτάσεις για αξιολόγηση, ένταξη και χρηματοδότηση. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους. (Ημερομηνία 30.07.2020, Α.Π.: 20959, Κωδικός Πρόσκλησης: 63.1 – CLLD 27, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4341, Έκδοση: 1.0). Η πρόσκληση εφαρμόζει στο σύνολο της Νήσου Λέσβου

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου – ΕΤΑΛ Α.Ε., Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για το σκέλος του ΕΠΑΛΘ, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, δημοσίευσε σήμερα την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα Δημοσίου Χαρακτήρα όσον αφορά το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΕΠΑΛΘ.

Θεωρούμε ότι η πρόσκληση αυτή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία, ειδικότερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει πόρους για την Νησιωτική Λέσβο που έχει σημαντική Αλιευτική Δραστηριότητα και Αλιευτικές κοινότητες.

Έχουν προηγηθεί εντατικές διαβουλεύσεις με τους τοπικούς φορείς Δήμους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου και αναμένουμε ουσιαστικές προτάσεις που θα αναδείξουν με φιλοδοξία την ικανότητα της Λέσβου για την επίτευξη στόχων, για αποτελεσματική τοπική διαχείριση, για βελτίωση της ποιότητας ζωής στο νησί μας.

Το στάδιο αυτό προηγείται πρόσκλησης για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα που θα ακολουθήσει.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τις ενδεικτικές δράσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, την επιλεξιμότητα των δαπανών και τη διαδικασία υποβολής θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης (και στα συνημμένα αρχεία της), την οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε., Ερμού 4, 81131, Μυτιλήνη και από την ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. – www.etal-sa.gr, και τις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (www.alieia.gr). Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 20142020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό). Οδηγίες για την απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://logon.ops.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 03.08.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 16.10.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα καταθέσει στο Πρωτόκολλο της ΕΤΑΛ Α.Ε. στη παραπάνω διεύθυνση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των Τεχνικών Δελτίων Πράξης και άλλες διευκρινίσεις, αρμόδιοι είναι οι κ.κ. Αναστάσιος Μ. Περιμένης, Κωσταντίνος Καυλακώνη, Νικόλαος Πλούκος, Καλλιόπη Κουλουδή, Τερψιχόρη Κονάκα, τηλέφωνο: +30 22510 29400 &+30 22510 29577, e-mail: inquiries@etal-sa.gr.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γ.Δ. ΕΤΑΛ Α.Ε.

Μοιράσου το άρθρο!