Οικονομία

30/04/2012 - 14:39

Πρόσκληση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013

Το τμήμα της Αλιείας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας,  ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα Μέτρα 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

Για το Μέτρο 2.1 δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Για το Μέτρο 2.3 δικαιούχοι είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες  του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας  μέχρι και την 31-07-2012.

Τη σχετική πρόσκληση μπορεί να τη βρει κάθε ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα www.alieia.gr όπου αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης και τα ποσά αποζημίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Τμήματα Αλιείας (για τη Λέσβο στο 22510-46667 και για τη Λήμνο 2254351252) ή με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας στα τηλέφωνα 2131501182-3.

Μοιράσου το άρθρο!