Περιβάλλον

29/07/2011 - 13:39

Άδεια χρήσης νερού ή αλλιώς 1000 ευρώ πρόστιμο!!!!

Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Σας γνωρίζουμε ότι στις 16.06.2011 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 150559/10.06.2011 ΚΥΑ με θέμα «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».

Η Απόφαση αυτή αφορά στη χορήγηση αδειών χρήσης νερού για υδροληψίες που προϋφίστανται της 20.12.2005 και είτε δεν έχουν άδεια, είτε η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει, είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος της.

Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας εντός δώδεκα μηνών (μέχρι 15-6-2012), και ειδικά για τις αρδευτικές γεωτρήσεις εντός έξι μηνών (μέχρι 15-12-2011) από την έναρξη ισχύος της Απόφασης.

Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η υποβολή αίτησης συνοδευόμενη από ορισμένα δικαιολογητικά, όπως αντίγραφο νόμιμου τίτλου αποκλειστικής χρήσης του χώρου, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή περιβαλλοντική έκθεση,  χάρτης με την ακριβή θέση του έργου υδροληψίας, χημική ή/και μικροβιολογική ανάλυση νερού, αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού και βεβαίωση περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται, για τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου, στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, για την Περιφ. Ενότητα Χίου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Χίου, ενώ για τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Σάμου.

Οι άδειες εκδίδονται από τη Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Για πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες ή στους κατά τόπους Δήμους από όπου θα προμηθεύονται και το έντυπο της αίτησης αλλά και υποδείγματα λοιπών εγγράφων - δικαιολογητικών για συμπλήρωση. Τα έντυπα αυτά έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (www.pvaigaiou.gov.gr)

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση έκδοσης άδειας μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται αλλά υποβληθεί εντός δύο ετών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, η άδεια μπορεί να εκδοθεί μόνο αφού επιβληθεί και εισπραχθεί πρόστιμο 1000 ευρώ κατ’ ελάχιστο.

Σε περίπτωση που οι προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες, χωρίς την υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων, τότε δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη δικαιώματος χρήσης νερού, η υδροληψία θεωρείται παράνομη και, σύμφωνα με τη νομοθεσία, προβλέπεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης και η παύση της λειτουργίας της δραστηριότητας, σε περίπτωση δε γεώτρησης η σφράγιση και η καταστροφή της.

Μοιράσου το άρθρο!