Περιβάλλον

27/07/2011 - 14:41

Κάλα νέα για ύδρευση-αποχέτευση Αγίας Παρασκευής Λέσβου

Ο Δ
ήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος υπέγραψε χθες το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης για το έργο «Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου» δημόσιας δαπάνης 4.579.680 Ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και περιλαμβάνει την κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακάθαρτων Αγίας Παρασκευής και αγωγό μεταφοράς λυμάτων μήκους 8 χλμ μέχρι το φρεάτιο εισόδου του Βιολογικού Καλλονής. Με το έργο αυτό σε συνδυασμό με το υπό δημοπράτηση έργο «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Αγίας Παρασκευής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, αντιμετωπίζεται συνολικά το πρόβλημα ύδρευσης-αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής.

Μοιράσου το άρθρο!