Πολιτική

28/06/2018 - 15:12

Λουκέτο βάζει η Χ. Καλογήρου στο ΠΙΚΠΑ & στη ΜΚΟ «Αλληλεγγύη Λέσβου»

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου, δεδομένης της διαπίστωσης ακαταλληλότητας συγκεκριμένου χώρου και επικινδυνότητάς αυτού για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και με σκοπό την προστασία σημαντικών δημόσιων αγαθών, εξέδωσε σήμερα 28 Ιουνίου 2018 απόφαση απαγόρευσης, η οποία και επισυνάπτεται.

 

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α’/4-7-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Το Π.Δ. 137/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 


3) Την αριθμ. 116/2014 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, όπως διορθώθηκε με την 119/2014 όμοια απόφαση.
4) Το από 08/10/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. 
5) Την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Δ.Υ.Γ2/Γ.Π.οικ. 38295/2007.
6) Τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280, Τεύχος Α’) «Περί προστασίας και διαχείρισης υδάτων».
7) Την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/2017 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
8) Την Υ.Δ. Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266/τ.Β’/3-12-1974) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων».
9) Τον Υγειονομικό Κανονισμό (ΦΕΚ Β’ 275/1938) «Περί καθηκόντων των Υγειονομικών Επιτροπών Δήμων και Κοινοτήτων και λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας εν τω Νόμο Αττικό Βοιωτίας».  
10) Τον Κανονισμό 852/2004 και τις τροποποιήσεις αυτού για την υγιεινή των τροφίμων.
11) Τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/τ. Α’) «περί Υγειονομικών Διατάξεων», όπως ισχύει.
12) Το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’) και ιδιαίτερα το άρθρο 43 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του Ν 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α’).
13) Την με αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.17905/04-03-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΚΔ465ΦΥΟ-ΚΕΗ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί υποδομών υγιεινής διαβίωσης προσφύγων και μεταναστών».
14) Την με αριθ. πρωτ. Γ1β/Γ.Π/οικ.37840/26-05-2016  (ΑΔΑ: Ω4ΒΞ465ΦΥΟ-ΨΕΨ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί Μέτρων για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των παρεχομένων συσσιτίων, τροφίμων και ποτών σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών».
15) Την με αριθ. πρωτ. ΔΓ1δ/οικ.44890/17-06-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας σε χώρους διαμονής προσφύγων- μεταναστών».
16) Την με αριθ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π9420/19-01-2012  (ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «περί παροχής συσσιτίων και τροφίμων-Αρωγή στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες».
17) Την Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’) «Υγειονομικοί Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις».  
18) Την από 01/06/2018 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Λέσβου. 
19) Την υπ αριθ. 1787/28-06-2018 αιτιολογημένη εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Λέσβου.
20) Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από το ανωτέρω 19 σχετικό, ο χώρος της Παιδικής Εξοχής πρώην ΠΙΚΠΑ Νεάπολης Λέσβου, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που έχει παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγματος κατά χρήση στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (πρώην ΘΕΟΜΗΤΩΡ) και κατά δήλωση έχει παραχωρηθεί από το ανωτέρω νομικό πρόσωπο στην μη κερδοσκοπική οργάνωση με την επωνυμία «Αλληλεγγύη Λέσβου Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», στον οποίο διαβιούν μετανάστες-πρόσφυγες, θεωρείται ακατάλληλος και επικίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ανωτέρω 19 σχετικό.  

 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απαγορεύουμε τη λειτουργία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με την επωνυμία «Αλληλεγγύη Λέσβου Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», στο χώρο της Παιδικής Εξοχής πρώην ΠΙΚΠΑ Νεάπολης Λέσβου, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που έχει παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγματος κατά χρήση στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (πρώην ΘΕΟΜΗΤΩΡ) και κατά δήλωση έχει παραχωρηθεί από το ανωτέρω νομικό πρόσωπο στην ως άνω μη κερδοσκοπική οργάνωση, και χρησιμοποιείται για την διαβίωση μεταναστών-προσφύγων, καθώς και τη χρήση του χώρου αυτού, καθώς θεωρείται ακατάλληλος και επικίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον.
Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της, ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ. 1α του Ν.3852/2010.
Η Γενική Αστυνομική Δ/νση Λέσβου στην οποία αποστέλλεται η παρούσα, καλείται για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ 8 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του Ν 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α’).

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

     Χριστιάνα Δ. Καλογήρου

 

-----

Το ΠΙΚΠΑ κάποτε αποτέλεσε ένα φωτεινό φάρο για τη Λέσβο και για όλο το κόσμο. Ήταν ένας χώρος αυτοοργάνωσης και αλληλεγγύης. Ήταν ένας χώρος ελευθερίας και προσφοράς. Το τελευταίο όμως διάστημα τίποτα δεν θύμιζε το ΠΙΚΠΑ - σύμβολο.... Τα πάντα έγιναν  στη λογική της λειτουργίας των ΜΚΟ και "επαγγελματίες εθελοντές". Δυστυχώς...

 

Μοιράσου το άρθρο!