Πολιτική

29/06/2011 - 14:26

Μπράβο στον Άρη Χατζηκομνηνό - Και νέα προσφυγή στη δικαιοσύνη για τις αυξήσεις στα τέλη του Δήμου Λέσβου

Προκοπης Τζιμής

Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στον Άρη Χατζηκομνηνό. Παρόλα την απόρριψη της αρχικής προσφυγής επανέρχεται με νέα προσφυγή ώστε να βάλει ένα  φραγμό στις παρανοϊκές αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών που έχει επιβάλει η Δημοτική Αρχή του Δημήτρη Βουνάτσου

ΑΝΑΦΟΡΑ  Αριστείδη Χατζηκομνηνού  του Γεωργίου, δικηγόρου, κατοίκου Μυτιλήνης Λέσβου (Θέμιδος 25). Αξιότιμε  κ. Εισαγγελεύ.Την 5/5/2011 κατέθεσα στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/νσης Αιγαίου που εδρεύει στον Πειραιά (Νικήτα 6-8), δια της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού Βορείου Αιγαίου, την από 2/5/2011 προσφυγή μου κατά της υπ’ αρίθμ. 258/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Λέσβου, η οποία έχει κατά λέξει ως ακολούθως: « Προσφεύγω και ζητώ την ακύρωση της πιο πάνω αναφερομένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου για τους παρακάτω νομίμους, βασίμους και αληθινούς λόγους, και ειδικότερα: 1.Διότι, αυτή λήφθηκε  κατά παράβαση  των διατάξεων  του Κώδικα Δήμων  και Κοινοτήτων, και δη του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με την οποία στις  8  στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα μετέχουν στην συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη. Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, αν και η αναπροσαρμογή συντελεστών ανταποδοτικών τελών, καθαριότητας – φωτισμού για το 2011 αφορούσε και τις 74 δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Λέσβου, κανένας πρόεδρος, ούτε εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας προσεκλήθη . 2. Διότι η προσβαλλομένη  απόφαση είναι  άκυρη καθ’ όσον  προσκρούει στις  διατάξεις του  άρθρου 25 του Ν. 1828/89, σύμφωνα με το  οποίο δεν επιτρέπεται  αύξηση συντελεστή  ανταποδοτικών τελών  καθαριότητας- φωτισμού  πάνω από το 20%. Στην συγκεκριμένη απόφαση οι αυξήσεις που αποφασίστηκαν αγγίζουν στις περισσότερες κοινότητες το 200%. 3. Διότι η προσβαλλομένη  απόφαση στερείται  παντελώς αιτιολογίας,  άλλως εμπεριστατωμένης  αιτιολογίας, ως  ο νόμος επιτάσσει.  Ειδικότερα  σύμφωνα  με την εισήγηση της διοίκησης του Δήμου, που διανεμήθηκε λίγα λεπτά πριν την συνεδρίαση  σε ένα φύλλο χαρτί, χειρόγραφο, ανυπόγραφο και παντελώς αναιτιολόγητο ( το οποίο σας επισυνάπτω)  προτάθηκε και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας, φωτισμού και Δημοτικού φόρου. Σημειωτέον ότι αντί άλλης εισήγησης του 16ου θέματος υπήρχε το έγγραφο του προϊσταμένου της δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Γρηγόρη Αληγιάννη προς τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του υπαλλήλου της υπηρεσίας δεν στοιχειοθετεί νόμιμη αιτιολογία των αυξήσεων της εισήγησης, καθ’ όσον : Α) Με πλήθος  αποφάσεων του  Συμβουλίου της  Επικρατείας που  έχουν εξετάσει  την νομιμότητα  επιβολής διαφόρων  ανταποδοτικών   τελών από ΟΤΑ  α΄& β΄ βαθμού, έχει κριθεί ότι η νομιμότητα των τελών αυτών εξαρτάται από την επαρκή αιτιολογία των αποφάσεων που τα επιβάλλουν, η οποία πρέπει να περιλαμβάνεται στο σώμα της απόφασης, είτε στον σχετικό φάκελο.  Συγκεκριμένα απαιτείται να προβλέπονται σωρευτικά : α)Ο κύκλος των  ωφελούμενων προσώπων β) Το συγκεκριμένο  έργο ή υπηρεσία γ) Η ειδική  ωφέλεια για τους  υπόχρεους καταβολής  και δ) Η αναλογική  σχέση μεταξύ του  κόστους για την  πραγματοποίηση έργων  και υπηρεσιών   και των προσδοκώμενων  εσόδων  που θα προκύψουν από τα τέλη. Η αναλογία αυτή εκφράζεται όχι κατ΄ ανάγκη με την απόλυτη ισοσκέλιση των δύο κονδυλίων (εσόδων- εξόδων) αλλά με μια  κατά προσέγγιση αναλογική  μεταξύ τους σχέση  η οποία αναγκαίως  υπόκειται  και  στις διαφοροποιήσεις  από την επαλήθευση ή μη των προβλέψεων. Β) Σύμφωνα με  την υπ΄ αρίθμ. 2077/14-1-2005 εγκύκλιο διαταγή  της αρμόδιας δ/νσης  του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α  ορίζεται ότι για  να είναι νόμιμες  οι αποφάσεις των  οικείων συλλογικών  οργάνων που επιβάλλουν  τα τέλη αυτά, πρέπει  να ικανοποιούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: α) να αναφέρονται σε συγκεκριμένο έργο ή  παροχή υπηρεσιών β) να  προσδιορίζουν  τον κύκλο των  ωφελούμενων προσώπων γ) να ορίζουν την  ειδική ωφέλεια που  απορρέει για τους υπόχρεους για  την καταβολή τους και δ) να αιτιολογούνται ειδικώς, με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων αναφορικά με τον προϋπολογισμό εσόδων- εξόδων αλλά και το εύρος του  κύκλου των ωφελούμενων προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της τήρησης της ανταποδοτικότητας και να διασφαλίζεται ή δίκαιη και αντικειμενική επιβάρυνση κάθε υπόχρεου. Από την μελέτη  της επίδικης απόφασης, διαπιστώθηκε ότι  κανένα από τα  παραπάνω κριτήρια  δεν πληρούνται. Επειδή εξάλλου,  η επιβολή διαφορετικών  συντελεστών υπολογισμού  των τελών καθαριότητας, συνιστά παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των πολιτών από την δημοτική αρχή.

    ζ  η  τ  ώ

    την ακύρωση της υπ. αρίθμ. 258 /2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου και να διαταχθούν τα εν γένει νόμιμα.» Επί της προσφυγής μου αυτής, αλλά και αντίστοιχων προσφυγών των  δημοτικών συμβούλων Ευστρατίου Αλεξίου, κατοίκου Πολιχνίτου Λέσβου, Γεωργίου Πάλλη, κατοίκου Μυτιλήνης  Λέσβου, Κλεάνθη Θεολόγου, προέδρου δημοτικής κοινότητας Πέτρας δήμου Λέσβου, κατοίκου Πέτρας, και Ιωάννη Ζερδελή και λοιπών κατοίκων του δήμου Λέσβου, κατά της παραπάνω απόφασης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 7606/2379/6-6-2011 απόφασή του, με την οποία απέρριψε όλες τις προσφυγές, και την πιο πάνω αναφερόμενη δική μου, επειδή δήθεν δεν αποδεικνύουμε την συνδρομή εννόμου συμφέροντος απεξαρτημένου από την ιδιότητά μας,  και δεν επικαλούμαστε πραγματικά περιστατικά  τα οποία στοιχειοθετούν και συγκεκριμενοποιούν την προσωπική και άμεση υλική ή ηθική βλάβη, και έτσι δεν θεμελιώνουμε έννομο συμφέρον για την άσκηση των προσφυγών μας. Σημειωτέον  όλες οι προσφυγές με αιτιολογημένους  και βάσιμους λόγους, νομικά και  ουσιαστικά, και στηριζόμενες σε δεδικασμένο  διοικητικών δικαστηρίων και αρχών, κυρίως όμως σε ρητές διατάξεις του νόμου, έβαλαν κατά της άνω απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου του δήμου Λέσβου, με την οποία κατά πλειοψηφία η δημοτική αρχή αυξάνει τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη, στις 74 δημοτικές και τοπικές κοινότητες του δήμου Λέσβου, σε ποσοστά που αγγίζουν σε κάποιες περιπτώσεις το 200%. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 ( πρόγραμμα Καλλικράτης) και την υπ΄αρίθμ. πρώτ. 74895/30-12-2010 εγκύκλιο( αρ. 60) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ,  ανατίθεται  στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που ασκεί τις αρμοδιότητες του ελεγκτή νομιμότητας κατά των έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των δήμων και των περιφερειών, σύμφωνα με τα άρθρα 225,226 και 227 του « Καλλικράτη». Επειδή  είναι δεδομένο ότι ο παραπάνω Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φώτιος Χατζημιχάλης, ουδόλως προχώρησε στον έλεγχο νομιμότητας της υπ΄ αρ. 258/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Λέσβου, έλεγχος ο οποίος είναι υποχρεωτικός και αυτεπάγγελτος, και λαμβάνει χώρα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την περιέλευση της απόφασης σ’ αυτόν, εκδιδόμενης υποχρεωτικά ειδικής πράξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 149 παρ.1 του Κ.Δ.Κ ( Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, κυρωτ. Ν.3463/2006,Α’ 114),αλλά απέρριψε νομικά και ουσιαστικά βάσιμες προσφυγές δημοτικών συμβούλων και πολιτών με το αστείο επιχείρημα ότι με την υπέρμετρη αύξηση των δημοτικών τελών δεν στοιχειοθετείται άμεση υλική βλάβη σ’ αυτούς, εις τρόπον ώστε να θεμελιώσουν έννομο συμφέρον για την άσκηση των προσφυγών τους. Επειδή ο παραπάνω Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εγκρίνοντας ως νόμιμη την υπ’ αρ. 258/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Λέσβου, παρέβλεψε νόμιμους και ουσιαστικούς λόγους που καθόριζαν τον παράνομο χαρακτήρα της παραπάνω απόφασης, και περιλαμβάνονται αναλυτικά και περιλαμβάνονται αναλυτικά στις παραπάνω αναφερόμενες προσφυγές, το περιεχόμενο των οποίων έλαβε γνώση ως αποδέκτης των, προκαλώντας υλική ζημία καθολικά στους κατοίκους του δήμου Λέσβου, τους οποίους αφορούν οι αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών που αποφάσισε κατά πλειοψηφία ο δήμος Λέσβου. Παρακαλώ  όπως, κ. Εισαγγελεύ, διερευνήσετε τυχόν τέλεση αξιόποινης πράξης, ιδία δε του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κ. Φώτιου Χατζημιχάλη, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα.

    Μοιράσου το άρθρο!