Πολιτική

27/08/2011 - 21:05

Ο Δήμαρχος Λέσβου διεκδικεί την περιουσία του Δήμου από το Υπουργείο Παιδείας

Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος απέστειλε σήμερα αιτιολογική έκθεση τροπολογίας για την αποκατάσταση δημοτικής περιουσίας στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου και στη συνέχεια έγγραφο προς τους Βουλευτές Λέσβου σχετικά με το θέμα. Στην επιστολή του προς την Υπουργό αναφέρει:

«Θέμα: Αιτιολογική Έκθεση τροπολογίας για την αποκατάσταση Δημοτικής περιουσίας
  Αξιότιμη κα  Υπουργέ, 1.- Στη Λέσβο, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργούσαν Κοινότητες, χωρίς το Κράτος, και πάντως χωρίς καμιά στήριξη απ’ αυτό. Εύπορα μέλη της Κοινότητας θεωρούσαν υποχρέωσή τους να συνιστούν περιουσίες, για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και τη λειτουργία των σχολείων. 2.- Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά περιουσία που είχε συσταθεί για τη λειτουργία των σχολείων Αγιάσου Λέσβου και αποτελείται από τα παρακάτω ακίνητα: α) Παραδοσιακό καφενείο με την επωνυμία «Καφενταρία», εμβαδού 120 τ.μ., που βρίσκεται στην πλατεία αγοράς του οικισμού Αγιάσου, β) Πευκοδάσος στην θέση «Χαλβατζή» ή «Μεγάλη Λίμνη» περιφέρειας Αγιάσου, συνολικής εκτάσεως 31.750 στρεμμάτων, γ) Ισόγειο ΠΡΟΚΑΤ κτίριο εμβαδού 200,22 τ.μ. στην Αγιάσο, δ) Οικόπεδο εμβαδού 4.615 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Καμπούδι» του οικισμού Αγιάσου με τα τρία κτίρια, που υφίστανται εντός του οικοπέδου (πρώην Αρρεναγωγείο και Παρθεναγωγείο Αγιάσου), και ε) Οικόπεδο εμβαδού 2.308,45 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Καμπούδι» του οικισμού Αγιάσου με το κτίριο, που υφίσταται εντός του οικοπέδου. 3.- Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, με τον Ν. 1850/1939, εντάχθηκαν, για όλη την Ελλάδα, στα «Ταμεία Ανεγέρσεως Διδακτηρίων» (ΤΑΔ), μεταξύ των οποίων και εκείνου της Αγιάσου.   4.- Τα Ταμεία αυτά καταργήθηκαν με τον Ν. 513/1976 «περί συστάσεως του ΟΣΚ», με το άρθρο 5 του οποίου, ο Ο.Σ.Κ. υποκαθίσταται σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, καθώς και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων Ταμείων.   5.- Με βάση τον ως άνω νόμο, ο Ο.Σ.Κ. παρέλαβε, με το από 30.12.1977 Πρωτόκολλο, που μεταγράφηκε νόμιμα, τα ως άνω ακίνητα από το Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων Αγιάσου.   6.- Με το Ν. 1566/1985 «Περί Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ» ιδρύθηκαν οι «Εφορίες Σχολείων» σε κάθε Δήμο, με δυνατότητα απόκτησης δικής τους περιουσίας (άρθρο 40) και σκοπό την διοίκηση και λειτουργία των σχολείων, ο ΟΣΚ μεταβίβασε στις Εφορίες τα λειτουργούντα σχολεία, (ενώ η κατασκευή παρέμεινε στον ΟΣΚ. Τα κτίρια μεταβιβάζονται, μετά την ολοκλήρωσή τους στους Δήμους).   7.- Οι «Εφορίες Σχολείων» καταργήθηκαν με τον Ν. 1894/90 (άρθρο 5 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 2009/92) και προβλέφθηκε ότι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Εφοριών, καθώς και τα σχολικά κτίρια, για τα οποία έχουν συνταχθεί Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής, με τα οικόπεδά τους, μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια της οποίας βρίσκονται, με πράξη του Νομάρχη.   8.- Κατά την παρ. 7 του ίδιου άρθρου 5 του Ν. 1894/90: «Η περιουσία των ¨Ταμείων Ανέγερσης Διδακτηρίων¨ Τ.Α.Δ., που καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 513/1976 , η οποία μεταβιβάσθηκε στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, μεταβιβάζεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα αντίστοιχα ακίνητα, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αυτού, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αντίστοιχου υποθηκοφυλακείου και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκπαίδευσης, καθώς και για την εξυπηρέτηση της ίδιας της περιουσίας. » 9.- Το Δ.Σ. του Ο.Σ.Κ. ουδέποτε εκπλήρωσε την, βάσει της ως άνω διατάξεως, υποχρέωσή του, να μεταβιβάσει στο Δήμο Αγιάσου τα συγκεκριμένα ως άνω περιουσιακά στοιχεία, μέχρι την 28.6.2002, οπότε και η ως άνω παράγραφος καταργήθηκε με το άρθρο 8β του Ν. 3027/2002. Με πρόσχημα την κατάργηση αυτή, ο Ο.Σ.Κ., απαντούσε στα συνεχή διαβήματα του Δήμου, ότι, δήθεν, δεν είχε, πλέον, την νομική δυνατότητα να μεταβιβάσει τα ακίνητα. 10.- Στη συνέχεια, ο τότε Νομάρχης Λέσβου, με τις υπ’ αριθ.  588 (Συμπληρωματική), 589 (Συμπληρωματική), 590,591, 592/8.9.2006 που χαρακτηρίζονται «διαπιστωτικές», πράξεις του, με επίκληση της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου 5, καθώς   και της παραγράφου Β της ΚΥΑ ΣΤ/13/22.12.93 (ΦΕΚ τ. Β 40/26.01.1994) «Περί μεταβίβασης κινητής και ακίνητης περιουσίας στους ΟΤΑ», σύμφωνα με την οποία: «Β.- Ακίνητη σχολική περιουσία θεωρείται όχι μόνο το κτίριο ή τα κτίρια στα οποία στεγάζεται το σχολείο με το οικόπεδό του, αλλά και κάθε άλλο αστικό ακίνητο, αγροτικό τεμάχιο, γεωργικός κλήρος κ.λ.π. που έχει αποκτηθεί με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο (αγορά, δωρεά, διαθήκη κ.λ.π.) και ανήκει στο σχολείο», «διαπιστώνει» ότι η ως άνω περιουσία έχει μεταβιβαστεί στο Δήμο Αγιάσου. 11.- Οι πράξεις αυτές μεταγράφηκαν και έτσι αυτή τη στιγμή, τα ως άνω ακίνητα, είναι μεταγεγραμμένα, τόσο στη μερίδα του Δήμου Αγιάσου, που συγχωνεύθηκε, με τον Καλλικράτη, στον ενιαίο Δήμο Λέσβου όσο και στη μερίδα του Ο.Σ.Κ. χωρίς να υπάρχει, μεταξύ τους, εγγραφή μεταβίβασης. 12.- Ο Ο.Σ.Κ. έχει ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά των ως άνω πράξεων του Νομάρχη Λέσβου που συζητείται στο ΣτΕ την 25.10.2011 και - Ο Δήμος Αγιάσου έχει ασκήσει άλλη αίτηση ακυρώσεως κατά της αρνήσεως του Ο.Σ.Κ. να μεταβιβάσει τα ακίνητα, που συζητείται την ίδια ημερομηνία. 13. Ήδη ο Ο.Σ.Κ. καταργείται και οι αρμοδιότητές του και η περιουσία του περιέρχονται σε νέο Οργανισμό και είναι ευκαιρία να επιλυθεί το πρόβλημα με νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα επαναφέρει το καθεστώς του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 1894/90. Ούτω προτείνονται εναλλακτικά οι παρακάτω τροπολογίες: Α) «Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης , οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 5 παρ. 7 του Ν. 1894/90, όπως αυτό συμπληρώθηκε και εξειδικεύτηκε από το άρθρο 31 παρ. 1,2 του Ν. 2009/92 (ΦΕΚ 184Α’/ 14-2-1992) και την υπ’ αριθμ. ΣΤ/13 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 40 Β΄26-1-1994), σχετικά με τη μεταβίβαση της περιουσίας των τέως Ταμείων Ανεγέρσεως Διδακτηρίων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος να συνεχίσουν τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της περιουσίας αυτής στον οικείο Δήμο. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται αφότου ίσχυσε. Ή Β) «Η παρ. β του άρθρ. 8 του Ν. 3027/2002 καταργείται αφότου ίσχυσε». Στην επιστολή του προς τους Βουλευτές Λέσβου ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξής:   «Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,   Γνωρίζετε πολύ καλά το εκκρεμούν από πολλά χρόνια οξύτατο πρόβλημα της δικαστικής αντιδικίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μεταξύ του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων (Ο.Σ.Κ.) Α.Ε.  και του τέως Δήμου Αγιάσου Λέσβου τον οποίο διαδέχθηκε –μαζί με άλλους δώδεκα, ως πασίγνωστον, - ο νέος ενιαίος Καλλικρατικός Δήμος Λέσβου πλέον, στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους. Ο μόνος δίκαιος και άμεσος τρόπος επίλυσης οριστικής της ως άνω διενέξεως είναι η υιοθέτηση από την κυρία Υπουργό Παιδείας, των προτεινομένων, εναλλακτικά, δύο τροπολογιών, με το συνημμένο στην παρούσα μου έγγραφο που με σημερινή ημερομηνία και αριθμ. πρωτ. 185 (Γραφείου Δημάρχου) απέστειλα με φαξ προς αυτήν και το οποίο αποστέλλω και προς εσάς, ως Κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του Νησιού μας για τις δικές σας ενέργειες. Ώστε, με την αποφασιστική παρέμβασή σας στη Βουλή, συζητουμένου ήδη του σχετικού Νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ, καταθέτοντας εσείς τις ως άνω τροπολογίες να γίνουν, εναλλακτικά, αυτές δεκτές. Εναγωνίως αναμένοντας ειδήσεις σας και εν ανάγκη ερχόμενος αμέσως στην Αθήνα προς συνάντησή σας και παρακολούθηση της συνεδριάσεως της Βουλής και επισκεπτόμενος μαζί σας και τους Κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των Κομμάτων και τους εισηγητές τους».

Μοιράσου το άρθρο!