Πολιτική

31/05/2011 - 11:43

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική». Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (Α΄ εξάμηνο) θα εισαχθούν έως και 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. Υποψηφιότητα, επίσης, μπορούν να υποβάλουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών τον Οκτώβριο 2011.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους εξακοσίων ευρώ (600 €) ανά εξάμηνο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Γεωγραφίας Γραμματεία Π.Μ.Σ. Λόφος Πανεπιστημίου, 811 00 Μυτιλήνη (Πληρ.: Μ. Πιττού, τηλ: 22510 36472, φαξ: 22510 36409, e-mail: geoinformatics@aegean.gr, (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.geo.aegean.gr/pms/).    

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας

Νικόλαος Ζούρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μοιράσου το άρθρο!