Πολιτική

30/05/2013 - 20:56

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με 44 θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με 44 θέματα

trong>Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 3 Iουνίου   2013, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18.30 μ.μ  στην στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

                  

 

 1.  

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 1.  

Αναπροσαρμογή τελών[μειώσεις] χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λέσβου[ύστερα από ερώτημα 25 δημ. συμβούλων]

 

 1.  

Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Δήμο Λέσβου, στα πλαίσια του Επιχ. Προγρ. << Εκπαίδευση & Δια βίου μάθηση>>

κ. Κορδώνης/εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα τουρισμού

 1.  

Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης του κ. Ευστρατίου Χαλαυτή, κατοίκου Δημ. Ενοτ. Πλωμαρίου, λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης

Αντιδήμαρχος κ. Γυμνάγος

 

 1.  

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων οφειλών, κ. Ασημάκη Γρηγορίου[Παγανή-Αλυφαντών], λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 1.  

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας<< ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ>>, πρ/σμού ευρώ 149.992,00

Αντιδήμαρχος κ. Βατός

 

 1.  

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων οφειλών, Δημ. Κατρακάζα κ.λ.π[σχετ. έγγραφο 32972/16-5-2013][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 1.  

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών[σχετ. έγγραφο 30144/30-4-2013 και 104254/4-12-2012] ][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 

 

 1.  

Επιβολή τέλους και προστίμου αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην εταιρεία << ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ>>][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 1.  

Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της ΑΤΕ  του πρώην Δήμου Πλωμαρίου][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 1.  

Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, στις Δημ. Ενότητες Γέρας και Μανταμάδου][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 1.  

Εγγραφή νέου κωδικού στον πρ/σμό, με τίτλο << απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταμ. Παρ. και Δανείων για δάνεια υπαλλήλων του πρώην Δήμου Πέτρας>>, ποσού ευρώ 14.346,27][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 1.  

Παράταση μίσθωσης ακινήτου[Πέραμα Δ. Εν. Γέρας] ιδιοκτησίας του Δήμου, που έχει μισθωθεί στον κ. Χ. Κουτσουκέλλη

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 1.  

Αγορά εκατό[100] τόμων ημερολογίου 2013, από την Εταιρεία Αιολικών Μελετών

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 1.  

Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Μουσικής Πολιχνίτου, με το ποσό των ευρώ 1.500,00

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 1.  

Αποδοχή διαθήκης[1.800 βιβλία] κ. Νέστωρα Μπούρα τρόπος παραλαβής κ.λπ ενέργειες του Δήμου

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 1.  

Έγκριση της αριθ. 50/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την ανανέωση αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Βατός

 1.  

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, με τους αναπληρωτές τους στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης θεάτρων-κινηματογράφων και ορισμός γραμματέα με τον αναπληρωτή του

Αντιδήμαρχος κ. Βατός

 1.  

Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του έργου <<Εκσυγχρονισμός δύο αντλιοστασίων δικτύου αποχέτευσης Δήμου Πέτρας>>, Συμπράττον γραφείο μελετών κ.κ Αχείμαστου και Βαβαλιάρου][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Βατός

 1.  

Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους στο έργο: << ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΓΡΙΟΥ>>, Ανάδοχος ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Βατός

 1.  

Αποδοχή επιχορήγησης, ποσού ευρώ 4.861,11 από το πρόγραμμα INTEREG-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΔ. ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ κ.λ.π

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 1.  

Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης ποσού ευρώ 220.000,00 για το έργο << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΜΠΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΡΑΣ][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 1.  

Χαρακτηρισμός επιχειρήσεων ως εποχιακές[αίτημα ξενοδοχειακών μονάδων στη Δ.Ε Μήθυμνας] ][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 1.  

Αίτηση κας Δουραμάνη Μύρτας, για αύξηση μισθώματος ακινήτου στη Δημ. Ενότητα Καλλονής][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 

 1.  

Παραχώρηση χρήσης ακινήτου[κτίσμα στις εργ. Κατοικίες Καλλιθέας], στον Πολιτιστικό Όμιλο<< ΣΤΕΓΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ>>][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 

 

 1.  

Έγκριση δαπανών [εορτασμός Αγ. Θεοδώρου, μνήμη γενοκτονίας Ποντίων και μνήμη μάχης του Σκρά, ευρώ 400,00-200,00 και 200,00-αντίστοιχα] ][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 1.  

Αποδοχή πιστώσεων[σχετ. έγγραφο 28890/25-4-2013] ][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 1.  

Aποδοχή πιστώσεων[σχ. Έγγραφα 33467/16-5-2013, 39357/29-5-2013

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 1.  

Έγκριση 1ου Ανακ. Πίνακα του έργου << Βελτίωση βατότητας τμήματος Ε. Βοστάνη[Νοσοκομείο], Ανάδοχος Σ. Προκοπίου][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

 1.  

Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους στο έργο: << κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Πραστιό-Πλωμαρίου>>, Ανάδοχος Ε. Ζούρος][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

 

 

 

 1.  

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου <<Επισκευές, εγκατάσταση θέρμανσης και κατάλληλου τεχνητού φωτισμού στο Μουσείο Θεοφίλου>>, Ανάδοχος Γ. Χάλακας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

 1.  

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου <<Εργασίες βελτίωσης υποδομών στο παιδικό σταθμό ΠΙΚΠΑ Μυτιλήνης>>, Ανάδοχος Γ. Χάλακας][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

 1.  

Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους στο έργο: << Εργα προστασίας ακτής Επάνω Σκάλας και επανασχεδιασμός της οδού Ναυμ. Έλλης>>, Ανάδοχος ΜΙΝΑΒΡΑ Τεχνική][ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

 1.  

Έγκριση παράτασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Δ.Δ ΠΑΠΑΔΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΓΕΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

 1.  

Α)Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή κρηπιδώματος Λιμενίσκου Λουτρών»Β) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κρηπιδώματος Λιμενίσκου Λουτρών»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

 1.  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Ντουμπαρδούλα έως Μάρμαρο» προϋπολογισμού 106.692,77 ευρώ με ΦΠΑ εργολαβίας Οδυσσέα Αψώκαρδου Ε.Δ.Ε

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

 1.  

Έγκριση μελέτης του έργου <<ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΠΕΤΡΑΣ>>, πρ/σμού 90.523,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

 1.  

Επέκταση και παραλλαγή δικτύου δημ. φωτισμού και ηλεκτροδότηση δημ. αντλιοστασίου

Αντιδήμαρχος κ. Κουνιαρέλλης

 1.  

Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους στο έργο: << ΔΗΜ. ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ[ΑΠΟ ΠΛΩΜΑΡΙ ΘΕΣΗ ΑΝΘΗ ΕΩΣ ΦΡΑΓΜΑ ΣΕΔΟΥΝΤΑ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

 1.  

Έγκριση τμηματικής τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο << ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ>>, Δήμου Λέσβου και έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

 

 

 

 

 1.  

Τροποποίηση της αριθ. 195/2012 απόφασης του Δ.Σ, ως προς τα μέλη της επιτροπής καθορισμού του τιμήματος, για την απευθείας αγορά του γηπέδου στην Τοπ. Κοιν. Αμπελικού για την κατασκευή της ΜΕΛ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

 1.  

Τροποποίηση της ενταγμένης πράξης με τίτλο << ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΒΡΙΣΑΣ, ΒΑΤΕΡΩΝ, σε πράξη με τίτλο << ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, με νέο πρ/σμό 8.421.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

 1.  

Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο << ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ –ΛΕΣΒΟΥ και έγκριση διάθεσης πίστωσης ευρώ 35.100,00 από πόρους του Δήμου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

 1.  

Έγκριση μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων για θέματα του Δήμου Λέσβου

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 

Μοιράσου το άρθρο!