Αγροτικά - Αλιεία

03/07/2024 - 13:26

ΟΠΕΚΕΠΕ: παραδέχεται εσφαλμένη πληρωμή τον Ιούλιο του 2023 σε 196.083 δικαιούχος!

Η απάντηση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε σημερινό δημοσίευμα είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική αφού έχουμε και την επίσημη ομολογία του γενικότερου μπάχαλου που υπάρχει στον Οργανισμό εδώ και δύο χρόνια! Αναλυτικά :

Σε απάντηση δημοσιεύματος γνωστής ιστοσελίδας αγροτικού περιεχομένου, με τίτλο «ΟΠΕΚΕΠΕ Domino προστίμων», όπου γίνεται αναφορά στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ares(2024)4751508-02.07.2024 ενημερώνουμε για τα εξής :

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχεται συστηματικά, κάθε έτος από τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα για την επιβεβαίωση της ορθής διαχείρισης των κοινοτικών αγροτικών ταμείων.

Στο πλαίσιο ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022, διαπιστώθηκε οριζόντιο σφάλμα στην διαδικασία υπολογισμού πληρωμών.

Αναλυτικότερα, το σφάλμα προέκυψε από εκ παραδρομής χρησιμοποίηση γραμμής δικαιωμάτων έτους 2021 αντί της ορθής έτους 2022, σε συγκεκριμένο διασταυρωτικό έλεγχο που οδήγησε σε εσφαλμένη πληρωμή τον Ιούλιο του 2023. Το εν λόγω σφάλμα αφορά σε 196.083 δικαιούχους και το ποσό αρχικής εκτίμησης ήταν 63.035.249,77€, το οποίο μετά από επανα-υπολογισμό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προσδιορίστηκε σε 50.755.440,32 €.

Επισημαίνουμε ότι το σφάλμα εντοπίστηκε σε νέο διασταυρωτικό έλεγχο που διεξήχθη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. έχουν ενημερωθεί ως προς αυτό. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται στο Βιβλίο Οφειλετών και συμψηφίζονται στο σύνολό τους με μελλοντικές πληρωμές ανεξαρτήτως έτους αιτήσεων, που αυτές αφορούν, ακολουθώντας την τυπική διαδικασία που εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Συνεπώς, το αναφερόμενο ποσό δεν αποτελεί πρόστιμο όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, αλλά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Ως προς τα ευρήματα που αφορούν στην επιβεβαίωση των όρων επιλεξιμότητας των Μέτρων 10 (αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις), 11(Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία-Μελισσοκομία), 13(εξισωτική αποζημίωση), του ΠΑΑ 2014-2022, αυτά αφορούν και πάλι στις διαδικασίες ελέγχου για το έτος αιτήσεων 2022.

Για τα ανωτέρω μέτρα, βρίσκεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εξέλιξη η ολοκλήρωση των διαδικασιών επανελέγχου των όρων επιλεξιμότητας, και για όσα ποσά διαπιστωθεί επίσης πως έχουν εσφαλμένα καταβληθεί σε δικαιούχους, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία.

Η σημερινή Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έγκαιρα πήρε πρωτοβουλίες και με τις ανωτέρω ενέργειες αποδεικνύει έμπρακτα  αφενός μεν την πλήρη στοίχιση και συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και αφετέρου πως σκοπό έχει την έγκαιρη και έγκυρη διαδικασία ελέγχων και πληρωμών και την αποκατάσταση των όποιων δυσλειτουργιών, για την αποφυγή δημοσιονομικών διορθώσεων και την προστασία των ενωσιακών και εθνικών πόρων. 

                                                           

Μοιράσου το άρθρο!